DRUKUJ
2017-05-10

Ogłoszenie o XXXII posiedzeniu Rady Miejskiej w
Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 17.05.2017 r. (środa) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2017 r.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

7.    Przedstawienie informacji na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Przemków za 2016 r.

8.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na terenie gminy Przemków za 2016 r.

9.    Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia Pomocy Społecznej na terenie gminy Przemków za 2016 r.

10.Przedstawienie sprawozdania z działalności instytucji kultury za 2016 r.

11.Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu Gminy w 2017 roku.

12.Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie