DRUKUJ
2017-07-11

Ogłoszenie o XXXV posiedzeniu Rady Miejskiej w
Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

 

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 18.07.2017 r. (wtorek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

1.  Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. i 6 lipca 2017 r.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Przemków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2017- 2033.

5.  Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

6.  Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie