2015-02-26

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 1.  Ponowne wykorzystywanie udostępnionej na stronie internetowej http://umprzemkow.bip.gov.pl/ lub przekazanej w inny sposób informacji publicznej wymaga:
  - poinformowania o źródle jej pozyskania,
  - dalszego udostępniania informacji innym użytkownikom wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie.
 2. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych, spełniających warunki utworu, nie może naruszać przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3.   Urząd Miejski w Przemkowie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

 

II. Informacja o czynnikach branych pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Przemkowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:

 1. koszty materiałów wykorzystanych do przygotowania informacji publicznej zgodnie z wnioskiem;
 2. koszty pracy dodatkowej;
 3. koszty związane z dostarczeniem informacji publicznej w sposób określony we wniosku.

 

III. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 1.  Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
  Stronie niezadowolonej z decyzji o odmowie przekazania informacji w celu ponownego wykorzystania przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą składa się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przemkowie
 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłaty.
  Sekretarz Gminy Przemków rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  W razie wniesienia sprzeciwu Sekretarz Gminy Przemków rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłaty. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sekretarza Gminy Przemków. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą składa się za pośrednictwem Sekretarza Gminy Przemków

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się