2015-02-26

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 1.  Ponowne wykorzystywanie udostępnionej na stronie internetowej http://umprzemkow.bip.gov.pl/ lub przekazanej w inny sposób informacji publicznej wymaga:
  - poinformowania o źródle jej pozyskania,
  - dalszego udostępniania informacji innym użytkownikom wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie.
 2. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych, spełniających warunki utworu, nie może naruszać przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 3.   Urząd Miejski w Przemkowie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

 

II. Informacja o czynnikach branych pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Przemkowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:

 1. koszty materiałów wykorzystanych do przygotowania informacji publicznej zgodnie z wnioskiem;
 2. koszty pracy dodatkowej;
 3. koszty związane z dostarczeniem informacji publicznej w sposób określony we wniosku.

 

III. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 1.  Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
  Stronie niezadowolonej z decyzji o odmowie przekazania informacji w celu ponownego wykorzystania przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą składa się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przemkowie
 2. Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłaty.
  Sekretarz Gminy Przemków rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  W razie wniesienia sprzeciwu Sekretarz Gminy Przemków rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłaty. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sekretarza Gminy Przemków. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą składa się za pośrednictwem Sekretarza Gminy Przemków