2015-02-18

Kontakt

G M I N A       P R Z E M K Ó W


NIP 692-22-67-068 Regon 390647624
 

Urząd Miejski w Przemkowie


Plac Wolności 25

 

59-170 Przemków

Sekretariat tel. 76 8 319 210

ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

email p.info@przemkow.pl

 

Numer konta bankowego dla wnoszenia wszelkich opłat i podatków:
31 8653 0004 0000 0000 0101 0001

 

" Informujemy, że podane adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na adres email nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na na funkcjonujące w jednostce filtry antyspamowe i antywirusowe. W celu uniknięcia potraktowania przesyłanej wiadomości jako spam należy w temacie lub nagłówku wiadomości zawrzeć informacje o adresacie wiadomości np. Urząd Miejski w Przemkowie lub Gmina Przemków.  Bezwzględnie zaleca się kontaktowanie z Urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na elektronicznej platformie usług publicznych.

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH:

 

Sekretarz Leszek Frąckowiak - 76 8320 484

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Siódmak - 76 8319 081 a.siodmak@przemkow.pl

 

Inspektor ds. ewidencji ludności Małgorzata Kołtun - 76 8319 081 m.koltun@przemkow.pl

 

Inspektor ds. obsługi sekretariatu Maria Kowalska - 76 8319 210 m.kowalska@przemkow.pl

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Joanna Korkuć - 76 8320 478 j.majewska@przemkow.pl

 

Inspektor ds. kadr Iga Maluszycka - 76 8320 477 i.maluszycka@przemkow.pl

 

Inspektor ds. oświaty Iwona Błauciak - 76 8320 479 i.blauciak@przemkow.pl

 

Informatyk Tomasz Olszewski - 76 8320 481 admin@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. obsługi Punktu Informacyjnego Kamila Gil - 76 8320 476 p.info@przemkow.pl

 

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI:

 

Zastępca Burmistrza Magdalena Kania - 76 8320 488 m.kania@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Agnieszka Gur  - 76 8320 483 a.gur@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. zamówień publicznych i promocji - Krystyna Kluczka - 76 8320 483 k.kluczka@przemkow.pl

 

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji Marta Mendrzycka-Nicewicz - 76 8320 483 marta@przemkow.pl

 

Inspektor ds. inwestycji Mieczysław Pawłowski - 76 8320 483 m.pawlowski@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. gosp. nieruchomościami i sprzedaży Anna Czapnik-Gliszczyńska - 76 8320 480 a.czapnik@przemkow.pl

 

Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Kuźmiak - 76 8320 487 a.kuzmiak@przemkow.pl

 

Inspektor ds. gosp. nieruchomościami i zabytków Agnieszka Bober-Sosnowska - 76 8320 480 a.bober@przemkow.pl

 

Inspektor ds. gosp. nieruchomościami Monika Kościelak - 76 8320 480 m.koscielak@przemkow.pl

 

Uwaga. Wszelkie sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami można zgłaszać na numer: 76 8320 487

 SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DRÓG

 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg Jarosław Sawicki - 76 8320 482  j.sawicki@przemkow.pl

 

 

REFERAT FINANSOWY:

 

Skarbnik - Główny Księgowy Budżetu - Ewa Spirzak-Staniszewska - 76 8320 470

 

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Katarzyna Puzio - 76 8320 471 k.puzio@przemkow.pl

 

Inspektor w Ref. Finansowym Anita Prus - 76 8320 471 a.prus@przemkow.pl zastępuje Magdalena Pszczółkowska

 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Kamila Biskup - 76 8320 472 k.biskup@przemkow.pl zastępuje Monika Wilczacka

 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Katarzyna Brzeźniak - 76 8320 472 k.brzezniak@przemkow.pl

 

Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej ... - 76 8320 473 ...@przemkow.pl

 

Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Olga Błaszczak- 76 8320 473 o.blaszczak@przemkow.pl

 

Inspektor w Ref. Finansowym Józefa Miszczyk - 76 8320 474 j.miszczyk@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. obsługi kasy Marta Łukowska - 76 8320 475 m.lukowska@przemkow.pl

 

 

 

REFERAT USŁUG WSPÓLNYCH:

 

Kierownik Agnieszka Jurewicz - 76 8320 787 j.stembalska@przemkow.pl

 

Inspektor w Referacie Usług Wspólnych Teresa Skrzypczak - 76 8320 485 t.skrzypczak@przemkow.pl

 

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Francyz Barraza - 76 8320 485 a.jurewicz@przemkow.pl

 

Inspektor w Referacie Usług Wspólnych Liliana Lichańska-Kowalik - 76 8319 305 l.lichanska@przemkow.pl

 

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Krystyna Kopacka - 76 8319 305  k.kopacka@przemkow.pl

 

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Monika Melska - 76 8319 305 m.melska@przemkow.pl

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

 

 Inspektor Ochrony Danych Iga Maluszycka - 76 8320 478  iod@przemkow.pl

 

 

 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Miejskiego w Przemkowie działa na platformie ePuap www.epuap.gov.pl

adres skrytki ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

Do złożenia wniosku poprzez ESP niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePuap www.epuap.gov.pl , w celu założenia konta można skorzystać z tego odnośnika.

W celu wysłania pisma do Urzędu Miejskiego w Przemkowie należy posłużyć się formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", w oknie formularza dostępny jest przycisk "Wpisz adres skrytki" umożliwiający wprowadzenie adresu poprawnie działającej skrytki.

Adres skrytki: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

Dokumenty w wersji elektronicznej można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Obsługiwanymi nośnikami danych są: dysk CD-RW lub DVD-RW z niezakończoną sesją lub urządzenie typu PenDrive (pamięć USB). Maksymalna licza załączników do dokumnetu elektronicznego nie może być większ niż 10, łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 100 MB.

Urząd Miejski w Przemkowie akceptuje wyłącznie formaty elektroniczne dokumentów wymienione załaczniku nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2247)

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dostarczony drogą elektroniczną do systemu ESP zostanie poświadczony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które zostanie automatycznie odesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nadawcy. UPO zawiera między innymi pełną nazwę odbiorcy korespondencji, datę i czas doręczenia dokumentu, datę i czas wytworzenia UPO, jak również wszystkie dokumenty, które zostały przesłane przez nadawcę do systemu ESP. W przypadku składania dokumentów osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego, składający wniosek może zażądać potwierdzenia otrzymania dokumentów elektronicznych.

Inne wymagania:

  • Dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przyjmowane na parterze urzędu w Kancelarii.
  • W przypadku stwierdzenia obecności wirusów lub innych niebezpiecznych elementów, składane dokumenty zostaną odrzucone i nie będą wprowadzone do systemu informatycznego.
  • Przyjmowanie dokumentów elektronicznych i wydawanie UPP realizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się