2015-02-18

Kontakt

G M I N A       P R Z E M K Ó W


NIP 692-22-67-068 Regon 390647624
 

Urząd Miejski w Przemkowie


Plac Wolności 25

 

59-170 Przemków

Sekretariat tel. 76 8 319 210

ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

 

 

Numer konta bankowego dla wnoszenia wszelkich opłat i podatków:
40 1610 0048 2000 0500 0101 0016

 

Informujemy, że podane poniżej adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na adres email nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia doręczenia wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na na funkcjonujące w jednostce automatyczne filtry antyspamowe i antywirusowe. W celu uniknięcia potraktowania przesyłanej wiadomości jako spam należy w temacie lub nagłówku wiadomości zawrzeć informacje o adresacie wiadomości np. Urząd Miejski w Przemkowie, Burmistrz Przemkowa lub Gmina Przemków.  Bezwzględnie zaleca się kontaktowanie z Urzędem poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  na elektronicznej platformie usług publicznych.

Nie podlegają ewidencjonowaniu i są trwale usuwane wiadomości elektroniczne:

  1. Rozsyłane masowo (SPAM) charakteryzujące się m.in. znaczną liczbą adresatów, brakiem odniesienia w temacie lub treści wiadomości do Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Burmistrza Przemkowa lub Gminy Przemków.
  2. Zawierające próby wyłudzenia danych.
  3. Pochodzące od nieznanych adresatów zawierające pliki lub linki do stron internetowych, dla których nie można wykluczyć zagrożenia wirusami lub innymi szkodliwymi programami.  
  4. Niezamawiane oferty produktów lub usług.
  5. Reklamy lub prośby o dalsze przesłanie wiadomości - tzw. łańcuszki szczęścia.
  6. Inne dokumenty, które nie odzwierciedlają przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw Urzędzie Miejskim w Przemkowie.

 

Podstawowy adres email Urzędu : p.info@przemkow.pl

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH:

SEKRETARIAT URZĘDU

Inspektor ds. obsługi sekretariatu Maria Kowalska - 76 8319 210 m.kowalska@przemkow.pl

 

KANCELARIA/PUNKT INFORMACYJNY

Podinspektor ds. obsługi Punktu Informacyjnego Kamila Gil - 76 8320 476 p.info@przemkow.pl

 

Kierownik Referatu - Sekretarz Leszek Frąckowiak

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Siódmak - 76 8319 081 a.siodmak@przemkow.pl

 

Inspektor ds. ewidencji ludności Małgorzata Kołtun - 76 8319 081 m.koltun@przemkow.pl

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Joanna Korkuć - 76 8320 478 zastępuje Anna Prus anna.prus@przemkow.pl

 

Inspektor ds. kadr Iga Maluszycka - 76 8320 477 i.maluszycka@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. oświaty Paulina Kluczka - 76 8320 479 p.kluczka@przemkow.pl

 

Informatyk Tomasz Olszewski - 76 8320 481 admin@przemkow.pl

Informatyk Marcin Żurawiński - 76 8320 481 m.zurawinski@przemkow.pl

 

 

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI:

 

Zastępca Burmistrza, p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  Magdalena Kania - 76 8320 488 m.kania@przemkow.pl

 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Marta Mendrzycka-Nicewicz - 76 8320 487 marta@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Agnieszka Gur  - 76 8320 483 a.gur@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. zamówień publicznych i promocji - Krystyna Kluczka - 76 8320 483 k.kluczka@przemkow.pl

 

Inspektor ds. inwestycji Mieczysław Pawłowski - 76 8320 483 m.pawlowski@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. gosp. nieruchomościami i sprzedaży Anna Czapnik-Gliszczyńska - 76 8320 480 a.czapnik@przemkow.pl

 

Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Kuźmiak - 76 8320 483 a.kuzmiak@przemkow.pl

 

Inspektor ds. gosp. nieruchomościami i zabytków Agnieszka Bober-Sosnowska - 76 8320 480 a.bober@przemkow.pl

 

Inspektor ds. gosp. nieruchomościami Monika Kościelak - 76 8320 480 m.koscielak@przemkow.pl

 

Uwaga. Wszelkie sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami można zgłaszać na numer: 76 8320 487

 SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DRÓG

 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg Jarosław Sawicki - 76 8320 482  j.sawicki@przemkow.pl

 

 

REFERAT FINANSOWY:

 

Skarbnik - Główny Księgowy Budżetu - Ewa Spirzak-Staniszewska - 76 8320 470

 

Inspektor ds. księgowości podatków i opłat  Anita Prus zastępuje Aleksandra Grzybek - 76 8320 471 a.grzybek@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. finansowo-budżetowych i obsługi kasy Marta Łukowska - 76 8320 475 m.lukowska@przemkow.pl

 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Katarzyna Brzeźniak - 76 8320 472 k.brzezniak@przemkow.pl

 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Kamila Biskup - 76 8320 472 zastępuje Monika Wilczacka m.wilczacka@przemkow.pl

 

Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej Alina Muszalska-Kearney - 76 8320 473 a.muszalska@przemkow.pl

 

Inspektor  w Referacie Finansowym Olga Błaszczak - 76 8320 474 o.blaszczak@przemkow.pl

 

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej - Aneta Szymczykowska -76 8320473 a.szymczykowska@przemkow.pl

 

 

 

REFERAT USŁUG WSPÓLNYCH:

 

Kierownik Agnieszka Jurewicz - 76 8320 486 zastępuje Teresa Skrzypczak t.skrzypczak@przemkow.pl

 

Inspektor w Referacie Usług Wspólnych Anna Bednarz - 76 8320 485 a.bednarz@przemkow.pl

 

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Francys Elena Barraza Sudnicka - 76 8320 485 f.barraza@przemkow.pl

 

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Krystyna Kopacka - 76 8319 305  k.kopacka@przemkow.pl

 

Podinspektor w Referacie Usług Wspólnych Monika Melska - 76 8319 305 m.melska@przemkow.pl

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:

 

 Inspektor Ochrony Danych Rafał Wielgus - iod@przemkow.pl

 

 

 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Przemkowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Miejskiego w Przemkowie działa na platformie ePuap www.epuap.gov.pl

adres skrytki ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

Do złożenia wniosku poprzez ESP niezbędne jest posiadanie konta na platformie ePuap www.epuap.gov.pl , w celu założenia konta można skorzystać z tego odnośnika.

W celu wysłania pisma do Urzędu Miejskiego w Przemkowie należy posłużyć się formularzem "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", w oknie formularza dostępny jest przycisk "Wpisz adres skrytki" umożliwiający wprowadzenie adresu poprawnie działającej skrytki.

Adres skrytki: /UMPrzemkow/SkrytkaESP

Dokumenty w wersji elektronicznej można również złożyć osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Obsługiwanymi nośnikami danych są: dysk CD-RW lub DVD-RW z niezakończoną sesją lub urządzenie typu PenDrive (pamięć USB). Maksymalna licza załączników do dokumnetu elektronicznego nie może być większ niż 10, łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 100 MB.

Urząd Miejski w Przemkowie akceptuje wyłącznie formaty elektroniczne dokumentów wymienione załaczniku nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2247)

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dostarczony drogą elektroniczną do systemu ESP zostanie poświadczony Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które zostanie automatycznie odesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej nadawcy. UPO zawiera między innymi pełną nazwę odbiorcy korespondencji, datę i czas doręczenia dokumentu, datę i czas wytworzenia UPO, jak również wszystkie dokumenty, które zostały przesłane przez nadawcę do systemu ESP. W przypadku składania dokumentów osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego, składający wniosek może zażądać potwierdzenia otrzymania dokumentów elektronicznych.

Inne wymagania:

  • Dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są przyjmowane na parterze urzędu w Kancelarii.
  • W przypadku stwierdzenia obecności wirusów lub innych niebezpiecznych elementów, składane dokumenty zostaną odrzucone i nie będą wprowadzone do systemu informatycznego.
  • Przyjmowanie dokumentów elektronicznych i wydawanie UPP realizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 


 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..