Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
2016-2 Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola w zakresie prawidłowości przejścia pracowników
likwidowanej jednostki do Urzędu Miejskiego Przemkowie na
podstawie art 23" KP
21.10.2016 więcej
2016-1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
21.10.2016 więcej
2015-3 Najwyższa Izba Kontroli
Wpływ operacji finansowych stosowanych przez Gminę Przemków w
latach 2013-2015 na jej sytuację finansową.
04.12.2015 więcej
2015-2 Najwyższa Izba Kontroli
Kontrola w zakresie obsługi prawnej urzędu w okresie 2013-2015
04.11.2015 więcej
2015-1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kontrola w zakresie zadań obronnych oraz określenie stanu
przygotowań obronnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie
04.11.2015 więcej
2014-4 Państwowy Inspektor pracy
Kontrola w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy, w tym
przepisów i zasad gospodarowania środkami pieniężnymi
funduszu świadczeń socjalnych
04.11.2015 więcej
2014-3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kontrola w zakresie wywiązywania się Gminy z obowiązków wobec
ZUS
04.11.2015 więcej
2014-2 Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola wybranych zagadnień prawa, w tym przepisów
dotyczących naliczania i terminowego wypłacania wynagradzania
za także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i
innej pracy zarobkowej.
04.11.2015 więcej
2014-1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Kontrola archiwum zakładowego
04.11.2015 więcej
2013-4 Państwowy Inspektor Pracy
Kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa, w tym
naliczania i terminowego wypłacania wynagradzania za prace oraz
innych należnych świadczeń pieniężnych wynikających ze
stosunku pracy
12.05.2015 więcej
12345