Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
2017-1 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień
publicznych Gminy Przemków 2014-2017
22.03.2018 więcej
2016-2 Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola w zakresie prawidłowości przejścia pracowników
likwidowanej jednostki do Urzędu Miejskiego Przemkowie na
podstawie art 23" KP
21.10.2016 więcej
2016-1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wykorzystanie środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
21.10.2016 więcej
2015-3 Najwyższa Izba Kontroli
Wpływ operacji finansowych stosowanych przez Gminę Przemków w
latach 2013-2015 na jej sytuację finansową.
04.12.2015 więcej
2015-2 Najwyższa Izba Kontroli
Kontrola w zakresie obsługi prawnej urzędu w okresie 2013-2015
04.11.2015 więcej
2015-1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Kontrola w zakresie zadań obronnych oraz określenie stanu
przygotowań obronnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie
04.11.2015 więcej
2014-4 Państwowy Inspektor pracy
Kontrola w zakresie wybranych zagadnień prawa pracy, w tym
przepisów i zasad gospodarowania środkami pieniężnymi
funduszu świadczeń socjalnych
04.11.2015 więcej
2014-3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kontrola w zakresie wywiązywania się Gminy z obowiązków wobec
ZUS
04.11.2015 więcej
2014-2 Państwowa Inspekcja Pracy
Kontrola wybranych zagadnień prawa, w tym przepisów
dotyczących naliczania i terminowego wypłacania wynagradzania
za także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i
innej pracy zarobkowej.
04.11.2015 więcej
2014-1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Kontrola archiwum zakładowego
04.11.2015 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się