Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-06-10  
Data wygaśnięcia
2019-10-31  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
polkowicki  
Gmina
Przemków
Miasto
Przemków  
Ulica
ul. Plac Wolności  
Numer budynku
25  

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
w Referacie Finansowym

 

1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie: wyższe lub średnie,

b)    doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

c)     obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)     brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)     nieposzlakowana opinia.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)     wykształcenie (charakter lub typ szkoły) – wyższe ekonomiczne lub wyższe administracyjne, profil (specjalność) – rachunkowość, finanse,

b)    znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustaw rachunkowości,
o sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych, 

c)     umiejętność klasyfikowania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

d)    umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,

e)     umiejętność rozliczania dotacji i środków pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych,

f)     umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office (Word - edytor tekstów, Excel - arkusz kalkulacyjny),

g)    umiejętność pracy w zespole,

h)     praktyka w jednostce samorządu terytorialnego,

i)      predyspozycje osobowościowe - dokładność, operatywność, dyspozycyjność, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)     Zadania główne:

       - Kontrola pod względem zgodności z planem finansowym oraz pod względem formalno - rachunkowym dowodów księgowych Urzędu, ich klasyfikowanie i dekretowanie.

       - Kontrola wstępna i bieżąca dokumentów kasowych.

       - Nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i poprawności raportów kasowych.

       - Kompletowanie i przygotowywanie zadekretowanych dokumentów księgowych do bieżącego ujęcia w księgach rachunkowych.

       - Organizowanie bieżącego ujmowania w księdze głównej zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych.

       - Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych, opracowywanie planu amortyzacji i naliczanie odpisów amortyzacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów i planu amortyzacji.

       -  Bieżące monitorowanie terminowego rozliczania nakładów inwestycyjnych, uzgadnianie klasyfikacji i stawki amortyzacyjnej środka trwałego.

       - Prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i rozliczeń finansowych dotacji, środków pozyskanych , w tym pochodzących ze źródeł zagranicznych.

       - Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu, w tym z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

       - Prowadzenie windykacji należności budżetowych wpływających na konto „wydatków” Urzędu.

       - Przeprowadzanie kontroli finansowej w podległych jednostkach.

       - Sporządzanie informacji, analiz, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.

       - Przygotowywanie pism z zakresu wykonywanych czynności.

b)    Zadania okresowe:

       - Sporządzanie sprawozdań okresowych, analiz, zestawień, wymaganych wydruków.

       - Uzgadnianie z odpowiednim kierownikiem Referatu prowadzącego daną inwestycję – kwoty planowanych wydatków na dany rok budżetowy, kwot poniesionych kosztów  ( co najmniej raz na kwartał, przed sporządzeniem sprawozdań kwartalnych), klasyfikację budżetową.

- Kontrola oznakowania środków trwałych i pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej, zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową. Współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi materialnie za powierzone mienia w zakresie trwałego oznakowania majątku Urzędu i Gminy.

       - Rozliczanie inwentaryzacji, wyjaśnianie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych z osobami odpowiedzialnymi za dane składniki majątku oraz ich rozliczanie.

       - Rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie z powierzonego mienia.

       - Weryfikowanie otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, sprawozdań statystycznych Urzędu.

       - Sporządzanie zbiorczych i skonsolidowanych sprawozdań, informacji, bilansów, rachunków zysków i strat, zmian w funduszu.

       - Przygotowywanie informacji i materiałów do konstrukcji projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy.

       - Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń.

       - Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.

c)     Inne - pełnienie dyżurów związanych z organizacją imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca na parterze budynku Urzędu. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)    życiorys – curriculum vitae,

c)     oryginał kwestionariusza osobowego,

d)    kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e)     kopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

f)     kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

h)     oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

j)       w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego -  kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego przepisami o służbie cywilnej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

k)      w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia – oświadczenie o  niepełnosprawności,

l)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów bieżącego naboru, (przykładowy wzór: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko  przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnej formie i w dowolnym momencie”).

m)   fakultatywne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska i organizowane zastępstwa pracowników,

n)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
w Referacie Finansowym
w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Szczupak


KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.                              

                                                     


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym

 

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Alina Muszalska-Kearneyzamieszkała w Przemkowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W ocenie Burmistrza Przemkowa pani Alina Muszalska-Kearneyposiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą fachową dotyczącą zadań realizowanych na stanowisku Podinspektora ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym. Cechy charakteru i predyspozycje pani Aliny Muszalskiej-Kearneygwarantują prawidłową obsługę stanowiska oraz właściwą współpracę z kierownictwem, pracownikami, a przede wszystkim z klientami Urzędu.

14.06.2019 r.

       Burmistrz Przemkowa

/-/ Jerzy Szczupak

Załączniki

  Kwestionariusz_kand...od_4_maja.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się