Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Kierownik Referatu Usług Wspólnych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-02-11  
Data wygaśnięcia
2019-08-31  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
polkowicki  
Gmina
Przemków
Miasto
Przemków  
Ulica
ul. Plac Wolności  
Numer budynku
25  

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Kierownik Referatu Usług Wspólnych

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a)     obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c)     brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

d)    posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

e)     spełnianie jednego z poniższych warunków:

-         ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

-         ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

-         wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

-         posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

b)    znajomość przepisów samorządowych i oświatowych,

c)     znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach budżetowych,

d)    znajomość przepisów płacowych i ZUS,

e)     znajomość obsługi programów: Vulcan, Płatnik, SIGID, Lotus Notes,

f)     umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

g)    umiejętność kierowania zespołem oraz umiejętność organizacji pracy swojej i podległego zespołu,

h)     sumienność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

i)      dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

j)      umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

k)     co najmniej 3 letni staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na pokrewnych stanowiskach

l)      prawo jazdy kat. B

 

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)     Pełnienie obowiązków Kierownika Referatu Usług Wspólnych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie w szczególności nadzór nad prawidłową realizacją całości zadań Referatu oraz pełnienie funkcji głównego księgowego obsługiwanych jednostek.

b)    Pracownik odpowiada za prowadzenie pełnej księgowości Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie w szczególności za:

-         Coroczne opracowywanie planu dochodów i wydatków obsługiwanej jednostki

-         Dekretowanie dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym.

-         Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu

-         Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów.

-         Zgłaszanie na bieżąco do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób zatrudnionych, zwalnianych oraz dokonywanie wszelkich zmian i korekt deklaracji ZUS w tym zakresie.

-         Naliczanie wypłat wynagrodzeń oraz pozostałych należności dla wszystkich pracowników zatrudnionych w w/w jednostkach oświatowych.

-         Sporządzanie miesięcznych deklaracji dotyczących składek ZUS i podatku dochodowego.

-         Sporządzanie list płac, RP-7 oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

-         Bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych na rzecz w/w jednostki oświatowej.

-         Kontrola legalności, celowości oraz gospodarności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu obsługiwanej jednostki.

-         Prowadzenie ewidencji syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie obsługiwanej jednostki.

-         Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków i dochodów własnych rozliczanie dokumentów.

-         Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej funduszu socjalnego oraz rozliczanie dokumentów.

-         Opracowywanie analiz finansowych obsługiwanych jednostek.

-         Terminowe, zgodne z przepisami sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej, sprawozdań finansowych i budżetowych.

-         Sporządzanie informacji do sprawozdań statystycznych z zakresu prowadzonych spraw.

c)     Współpraca z kadrą kierowniczą obsługiwanych jednostek w zakresie wykonywanych zadań organu prowadzącego.

d)    Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej obsługiwanych jednostek w zakresie uprawnień kierownika jednostki.

e)     Koordynowanie gospodarki lokalami obsługiwanych jednostek, planowanie zakupów składników majątkowych, organizacja przetargów na zakup materiałów, usług, koordynowanie bieżących remontów i inwestycji.

f)     Pełnienie zastępstwa Skarbnika Gminy.

g)    Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

h)     Organizowanie zastępstw i zastępowaniepracownikówreferatupodczas ich nieobecności.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim na parterze budynku, utrudniony dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

a)     list motywacyjny,

b)    życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

c)     kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d)    oryginał kwestionariusza osobowego,

e)     kserokopie świadectw pracy,

f)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

h)     oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.,

i)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

j)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko (oraz przyszłych rekrutacji*) przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik Referatu Usług Wspólnych w terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

BURMISTRZ

 

/-/ Jerzy Szczupak


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.                               

       


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


                                           

Załączniki

  Kwestionariusz_kandydata.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  inf. o wynikach nab... Jurewicz.pdf 186,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się