Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Rodzaj pracy
księgowość  
Stanowisko
Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2015-06-22  
Data wygaśnięcia
2016-06-30  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
polkowicki  
Gmina
Przemków
Miasto
Przemków  
Ulica
ul. Plac Wolności  
Numer budynku
25  

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 01.07.2015 r.)


 

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym


 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

 6. nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe - niewymagane, lecz brane pod uwagę przy ocenie:

 

 1. doświadczenie zawodowe poza Urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności: 1 rok,

 2. doświadczenie w pracy w jst w tym na pokrewnych stanowiskach: 1 rok, w tym: staż, praktyka zawodowa,

 3. wykształcenie wyższe ekonomiczne preferowane kierunki: rachunkowość, finanse

 4. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów o rachunkowości,
  o sprawozdawczości budżetowej, o finansach publicznych, klasyfikowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzania sprawozdań budżetowych
  i finansowych, umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office ( Word - edytor tekstów,Excel - arkusz kalkulacyjny),

 5. dokładność, operatywność, kreatywność,

 6. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

 7. łatwość nawiązywania kontaktów,

 8. zdolności interpersonalne,

 9. komunikatywność,

 10. kultura osobista,

 11. łatwość podejmowania decyzji,

 12. sprawna i efektywna organizacja pracy,

 13. umiejętność pracy w zespole,

 14. odporność na stres.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Zadania główne:

   

  a) prowadzenie urządzeń syntetycznych

  i analitycznych wydatków, w tym

  strukturalnych, z zakresu księgowości

  budżetowej, poprzez prowadzenie kart

  wydatków i kosztów budżetowych,

  wydatków i kosztów realizowanych na

  podstawie porozumień, remontów

  kapitalnych i inwestycji, funduszy


  celowych, wydatków i kosztów

  poszczególnych programów i projektów,

  wydatków i kosztów zadań własnych i

  zleconych,


  b) prowadzenie kart analitycznych do

  konta zespołu 2 - „Rozrachunki i

  roszczenia”,


  c) uzgadnianie miesięcznych obrotów i

  sald urządzeń analitycznych z

  urządzeniami księgowości syntetycznej,


  d) prowadzenie urządzeń

  analitycznychstanu majątkowego

  według osób materialnie

  odpowiedzialnych,


  e) bieżące uzgadnianie zapisów w

  księgach inwentarzowych i kartach

  ilościowo-wartościowych z obrotami

  syntetycznymi,


  f) sporządzanie informacji, analiz,

  deklaracji i sprawozdań z zakresu

  wykonywanych czynności
  ,


  g) prowadzenie kontroli realizacji planu

  finansowego jednostki – Urzędu

  Miejskiego, w tym planu zadań

  zleconych
  i własnych, realizowanych

  porozumień, poszczególnych

  Programów
  i Projektów, zadań

  inwestycyjnych,


  h) kontrola pod względem formalno-

  rachunkowym dokumentów finansowo-

  księgowych,


  i) prowadzenie ewidencji syntetycznej i

  analitycznej złożonych w Referacie

  Finansowym zabezpieczeń należytego

  wykonania umowy o zamówienie

  publiczne, złożonych gwarancji,

  poręczeń i innych zabezpieczeń,
  w tym

  również udzielonych przez Urząd

  Miejski i Gminę Przemków gwarancji,

  poręczeń i innych zabezpieczeń,


  j) przygotowywanie dokumentów do :

  zakładania lokat, likwidacji lokat,

  dokonywania zwrotu złożonego

  zabezpieczenia umowy o zamówienie

  publiczne w formie gwarancji,

  poręczenia , innego zabezpieczenia

  oraz dokumentów dotyczących

  udzielonych zabezpieczeń.

   

 2. Zadania okresowe:
   

  a) przygotowywanie informacji i

  materiałów do konstrukcji projektu

  budżetu gminy na dany rok
  budżetowy,

   

  b) opracowywanie projektów

  dokumentacji wewnętrznej w zakresie

  realizacji wykonywanych czynności, w

  tym projektów uchwał, zarządzeń
  ,

   

  c) sporządzanie sprawozdań

  okresowych, bilansu jednostki,

  wymaganych wydruków, zestawień,


   

  d) przygotowywanie i przekazywanie

  dokumentów z zakresu wykonywanych

  czynności do archiwum zakładowego,

   

  e) wykonywanie innych prac zleconych

  przez przełożonych, w tym pełnienie

  dyżurów związanych

  z organizacją cyklicznych imprez

  organizowanych przez Urząd lub inne

  związane

  z nieprzewidzianymi sytuacjami.

   

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Praca na parterze budynku Urzędu. Budynek z podjazdem. Ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, dostęp do wyodrębnionego stanowiska pracy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

d) oryginał kwestionariusza osobowego

e) kopie świadectw pracy

f) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202),

h) oświadczenie o niekaralności,

i) referencje,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej patrz: http://umprzemkow.bip.gov.pl/kontakt/kontakt.html
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym” w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 

BURMISTRZ

Jerzy Szczupak

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym

 

 

Urząd Miejski w Przemkowie
Plac Wolności 25
59-170 Przemków

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

 

Uzasadnienie:

W ocenie Komisji żaden z kandydatów nie spełnia merytorycznych oczekiwań wymaganych na danym stanowisku.

 

 

 

01.07.2015r                                                   Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                        Jerzy Szczupak

             Burmistrz Przemkowa