Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-08-06  
Data wygaśnięcia
2019-01-31  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
polkowicki  
Gmina
Przemków
Miasto
Przemków  
Ulica
ul. Plac Wolności  
Numer budynku
25  

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków


 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 13.08.2018 r.)

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

 


 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie: wyższe,

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej dwu letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w instytucjach państwowych lub samorządowych związanych z planowaniem przestrzennym, inwestycjami, budownictwem lub ukończone studia techniczne na jednym z kierunków: planowanie przestrzenne, architektura, urbanistyka, budownictwo, geodezja,

 3. obywatelstwo polskie,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. prawo jazdy kat. B,

 2. umiejętność obsługi komputera,

 3. umiejętność czytania map i dokumentacji technicznej,

 4. znajomość przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, ustawy o finansach publicznych oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania,

 5. odporność na stres,

 6. kreatywność,

 7. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

 8. łatwość podejmowania decyzji,

 9. umiejętność pracy w zespole,

 10. sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

A. Zadania główne:

 1. Podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) w sprawie opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy lub jej części, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 2. Przygotowywanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i nadzorowanie prac przez nich wykonywanych, koniecznych do podjęcia uchwał.

 3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyboru wykonawcy na opracowanie okresowej oceny stuków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikający z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu, prowadzenie nadzoru nad realizacją prac.

 4. Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 5. Prowadzenie spraw związanych z określaniem sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprzez decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 6. Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu (BIP) obwieszczeń, ogłoszeń i innych informacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych.

 7. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

 8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (informacje, zawiadomienia, opinie, zaświadczenia o zgodności projektu z planem, wnioski o zmianę przeznaczenia)

 9. Ocena zgodności wydanych decyzji pozwolenia na budowę z warunkami zabudowy oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

 10. Prowadzenie spraw związanych z opłatą planistyczna.

 11. Przygotowanie rocznego sprawozdania z zakresu gospodarki przestrzennej.

 12. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w szczególności:

  • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych,

  • sprawowanie opieki nad zabytkami,

  • prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku,

  • planowanie i zapewnienie ochrony zabytków na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

  • prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

 13. Obsługa administracyjno-organizacyjna związana z udzielaniem dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

 14. Opisywanie pod względem merytorycznym faktur do zapłaty, dotyczących zakresu działania Referatu.

 15. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań i spraw.

 16. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

 17. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności Inspektora ds. zamówień publicznych.

 

B. Zadania okresowe:

 

1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych w tym dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na II piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego,

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko oraz przyszłych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.

 

h. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:


 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

7) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

10) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Szczupak

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Załączniki

  kwestionariusz osobowy.pdf 127,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wynikach.pdf 181,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się