Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Referent  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-03-28  
Data wygaśnięcia
2019-04-01  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
polkowicki  
Gmina
Przemków
Miasto
Przemków  
Ulica
ul. Plac Wolności  
Numer budynku
25  

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej poszukuje pracownika

na stanowisko: referent

wymiar etatu: 3/4

ilość etatów: 1

Termin rozpoczęcia pracy: 1 kwiecień 2019 rok


 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie ogólnokształcące,

 • mile widziane wyższe wykształcenie,

 • znajomość Kodeksu Pracy, Ustawy o Pracownikach Samorządowych, Ustawy o Systemie Oświaty,

 • znajomość Ustawy o ZFŚS.

Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, fax, komputer, kserokopiarka,

 • znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office – Word, Exel, Power Point,

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i zaangażowanie,

 • znajomość obsługi wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obowiązków na stanowisku pracy referenta:


 

Prowadzenie sekretariatu szkoły:

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

 • obsługa poczty elektronicznej,

 • przygotowywanie pism na polecenie Dyrektora,

 • wprowadzanie informacji o szkole do Systemu Informacji Oświatowej,

 • przygotowywanie sprawozdań do GUS,

Prowadzenie spraw uczniowskich:

 • wydawanie legitymacji szkolnych,

 • zaświadczeń,

 • prowadzenie księgi uczniów,

 • prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń uczniów

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 4. świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające staż pracy.

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. termin: 28.03.2019r. 

 2. sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej

 • pocztą na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej, Wysoka 16a, 59-170 Przemków.

 • Mailowo na adres: wysokaszkola@op.pl

VII. Informacje dodatkowe:

Ofertę może składać osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie,

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się