2020-01-10

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo w 2020r.

 

Informujemy, iż na terenie Gminy Przemków i Powiatu Polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

I POMOC PRAWNA

Dla kogo?

 

 

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.

Co obejmuje?

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 

3)sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 


Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc w zakresie: prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
 

Zapisy na porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem: Tel. 513-061-457 w godz. 7:30-15:30

 

Elektronicznejrejestracji wizyty można dokonać samodzielnie, wchodząc na stronę powiatu polkowickiego w zakładkę NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wybierając opcję REJESTRACJA, bądź bezpośrednio na stronę https://powiatpolkowicki.npp-24.pl.

 

Następnie należy wybrać zakres wizyty, dokonać wyboru punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, termin i godzinę, i potwierdzić dokonanie zgłoszenia. Wówczas zostanie wygenerowany numer rezerwacji. Można opcjonalnie wskazać swój adres e-mailowy lub numer telefonu.

 

Dzięki temu rozwiązaniu, zarówno osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz radcowie  i adwokaci będą mieli stały dostęp do harmonogramu planowanych wizyt.

 

Na terenie Gminy Przemków pomoc jest świadczona w Bibliotece Publicznej przy ul. Plac Targowy 1 w:

 

- poniedziałki w godzinach 14:00 - 18:00;

 

- czwartki w godzinach 14:00 - 18:00,

 

- piątki w godzinach od 11:00 - 15:00

 

II PORADNICTWO

Na terenie Gminy Przemków oraz Powiatu Polkowickiego można skorzystać z niedopłatnego poradnictwa w zakresie:

1. Poradnictwa Rodzinnego.

2. Poradnictwa Psychologicznego.

3. Poradnictwa Pedagogicznego.

4. Poradnictwa z zakresu pomocy społecznej.

5. Poradnictwo rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.

6. Poradnictwa przeciwdziłania przemocy w rodzinie.

 

Dane kontaktowe i godziny udzielania porad prawnych i poradnictwa znajdują się w załącznikach poniżej

UWAGA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym
z rozprzestrzenianiem się COVID-19 koronawirusa
Starosta Polkowicki zawiesza udzielanie porad osobistych
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
polkowickiego od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania

o przywróceniu terminu udzielania porad osobiście, zostaną Państwo poinformowani
poprzez umieszczenie informacji w punkcie NPP oraz stronie internetowej gminy

poradę można uzyskać za pomocą środków porozumiewania
się na odległość
W jaki sposób umówić się na poradę?

Przed uzyskaniem takiej pomocy trzeba złożyć wniosek o udzielenie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość:

w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice

elektronicznie na adres: npp@powiatpolkowicki.pl
ustnie przez telefon podając imię, nazwisko, adres, PESEL, przyczynę
odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Załączniki

  harmonogram2020.docx 34,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  mediacja.docx 31,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  LISTA _JEDN_NIEODP_...WA012020.docx 51,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  npp niepelnosprawni.docx 34,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  pomoc prawna informacja 2020.docx 35,41 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się