Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Opinia RIO o przedł. spraw. rocz. z wyk. budż. Gm. Przemków za 2020r.
Uchwała nr IX/43/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dn. 28.04.2021 r. ws. opinii o przedłożonym sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2020 r.
05.05.2021 więcej
Opinia RIO o możliw. wykupu przez Gminę Przemków obligacji komunalnych
Uchwała nr IX/34/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dn. 16.04.2021 r. w spr. opinii o o możliwości wykupu przez
Gminę Przemków obligacji komunalnych
05.05.2021 więcej
Opinia RIO w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała nr IX/32/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dn. 22.03.2021 r.
26.03.2021 więcej
Opinia RIO o możliwości sfinans. deficytu budżetu Gminy Przemków
Uchwała nr IX/31/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dn. 22.03.2021 r.
26.03.2021 więcej
Opinia RIO dot. sfinans. defic. budż. Gm. Przemków w proj. uchw.budż.
Uchwała nr IX/3/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dn. 14.01.2021 r.
26.03.2021 więcej
Opina RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na 2021 r.
Uchwała nr IX/2/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dn. 14.01.2021 r.
26.03.2021 więcej
Opinia RIO o proj. uchwały w spr. wieloletniej progn. finans. na 2021r
Uchwała nr IX/1/2021 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z
dn. 14.01.2021 r.
26.03.2021 więcej
Uchwała nr IX/19/2020 RIO
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Gminy Przemków przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w
Przemkowie nr XIII/92/20
27.02.2020 więcej
Opinia RIO w sprawie projektu budżetu 2020.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Budżetu
Gminy Przemków na 2020 rok.
31.12.2019 więcej
Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2020
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu Budżetu Gminy Przmeków na 2020 rok.
31.12.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się