2020-08-19

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny spis rolny 2020 będzie prowadzony w całym kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. (dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.).

Udział w nim jest obowiązkowy, a reguluje to ustawa z 31 lipca 2019 r. (Dz. U. z 10 września 2019 r., poz. 1728). W tym roku można skorzystać z tzw. samospisu internetowego za pomocą specjalnej aplikacji.

W gminie Przemków pracami spisowymi kieruje Burmistrz Przemkowa jako Gminny Komisarz Spisowy, który na mocy swojego zarządzenia nr 63/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. utworzył Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie przy ul. Plac Wolności 25.

Czemu służy spis rolny?

Dostarcza danych o jednostkach działających w rolnictwie – ich wyposażeniu, prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także o produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko.

W spisie rolnym gromadzone są informacje na temat: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej i aktywności ekonomicznej.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Powszechny spis rolny dotyczy gospodarstw rolnych, prowadzonych przez: osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne), osoby prawne i jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej.

Co do gospodarstw indywidualnych, spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków i więcej, a także te o powierzchni poniżej 1 ha użytków, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję o skali:

 • 0,5 ha – plantacje drzew owocowych
 • 0,5 ha – krzewy owocowe
 • 0,5 ha – warzywa gruntowe
 • 0,5 ha – truskawki gruntowe
 • 0,5 ha – chmiel
 • 0,3 ha – szkółki sadownicze
 • 0,3 ha – szkółki ozdobne
 • 0,1 ha – tytoń
 • 5 szt. – bydło ogółem
 • 20 szt. – świnie ogółem
 • 5 szt. – lochy
 • 20 szt. – owce ogółem
 • 20 szt. – kozy ogółem
 • 100 szt. – drób ogółem
 • 10 szt. – zwierzęta dzikie w warunkach fermowych
 • 20 pni – pszczoły

Jak udzielać odpowiedzi w spisie?

Podlegający spisowi rolnicy mogą udzielać informacji w formie:

 • samospisu internetowego, za pomocą aplikacji na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
 • wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny
 • wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Jak sprawdzić rachmistrza?

Rachmistrz terenowy, który przyjdzie na wywiad do użytkownika gospodarstwa, będzie posługiwał się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

 • imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza
 • nr identyfikatora
 • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego
 • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania wywiadu
 • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego
 • podpis osoby wystawiającej identyfikator
 • okres ważności identyfikatora

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się