2020-08-19

ZARZĄDZENIE NR 63/20 Burmistrza Przemkowa

ZARZĄDZENIE NR 63/20

Burmistrza Przemkowa

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Przemkowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, zwane dalej „GBS”, do wykonywania prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

§ 2. Pracami GBS kieruje Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Przemkowa

§ 3. W skład GBS wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemkowie, wykonujący prace spisowe:

1) zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, koodynator gminny - Leszek Frąckowiak;

2) członkowie:

a) Iga Maluszycka,

b) Tomasz Olszewski.

§ 4. 1.  Do głównych zadań GBS należy:

1) zapewnienie w siedzibie gminy stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;

2) zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;

3) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym we Wrocławiu, zwanym dalej „WBS”, przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych oraz przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego ich wiedzę i przygotowanie;

4) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i przekazywanie wyników monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego we Wrocławiu,

5) przekazywanie do WBS meldunków dotyczących realizacji spisu rolnego na terenie gminy.

2. Szczegółowy zakres zadań GBS wraz z harmonogramem prac zawiera Instrukcja organizacyjna do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

§ 5. Obsługę prac Biura zapewnia Urząd Miejski w Przemkowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Szczupak

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się