2015-05-18

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Wszelkie pisma. podania i wnioski można składać:

1.      Korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

2.      Osobiście w siedzibie Urzędu,

3.      Elektronicznie za pośrednictwem portali usług publicznych:

 

ePuap.gov.pl

 

obywatel.gov.pl

 

biznes.gov.pl

 

Dla ułatwienia załatwiania spraw poniżej zamieszczono opisy większości spraw załatwianych przez Urząd wraz z drukami wniosków.  Zapoznanie się z procedurami i ewentualne wypełnienie odpowiedniego wniosku w domu i jego przesłanie nie będzie wymagało Państwa wizyty w Urzędzie. Dla ułatwienia załatwiane sprawy zestawiono w grupach tematycznych uzupełnionych o opisy procedur Urzędu Miejskiego w Przemkowie

 

DOKUMENTY I DANE OSOBOWE

 

MAŁŻEŃSTWO

 

DZIECI

 

ZGON

 

ZAŚWIADCZENIA I ODPISY

 

NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKO

 

1.      Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości

2.      Karta sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

3.      Karta przedłużenie umowy dzierżawy

4.      Karta rozwiązanie umowy dzierżawy

5.      Karta wydzierżawienie gruntu

6.      Karta wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

7.      Karta przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

8.      Wydawanie zewoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

9.      Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

10.    Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

11.     Wniosek o wydanie wypisu, wyrysy z miejscowego planu zagospodraowania przestrzennego

12.     Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

MELDUNEK

 

PODATKI

 

1.      Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych od os. fizycznych o od os. prawnych

2.      Karta zaświadczenie o dochodowości wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych wielkości

3.      Karta zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników

4.      Karta zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

5.      Podatek od środków transportowych

 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU

 

INWESTYCJE BUDOWLANE

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

4. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

SPRAWY PRZEDSIĘBIORCÓW

 

INNE

 

1.      Pismo ogólne

2.      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

3.      Odwołanie

4.      Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

5.      Wniosek o przywrócenie terminu

6.      Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia)

7.      Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

8.      Wniosek o umorzenie postępowania

9.      Wznowienie postępowania

10.    Wydanie zaświadczenia

11.    Zawieszenie postępowania

12.    Zażalenie

 

Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Przemkowie jest Pani  Iga Maluszycka

 Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1)  przy użyciu poczty elektronicznej: iod@przemkow.pl
2)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie
3)  korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków

 KLAUZULE INFORMACYJNE:

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Przemkowie - OGÓLNA

Klauzula informacyjna dot. zamówień publicznych

Klauzula informacyjna dot. Urzędu Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. dowodów osobistych

Klauzula informacyjna dot. szacowania strat w rolnictwie

Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Miejskiego

Klauzula informacyjna dla wykonawców umów cywilno-prawnych

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Załączniki

  1-zgłoszenie przed... prawnych.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  2-zgloszenie-przedm...-prawnych.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  1.karta-bonifikata-...uchomosci.doc 265,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.karta-nabycie-nie...uchomosci.doc 179 KB (doc) szczegóły pobierz
  3.karta-nabycie-nie...przetargu.doc 176,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. karta-podzial-ni...uchomosci.doc 185,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  6.karta-przedluzeni...ierzawy-1.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  7.karta-rozwiazanie...dzierzawy.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-karta-wydzierzawi...ie-gruntu.doc 178 KB (doc) szczegóły pobierz
  5.karta-sprzedaz-lo...najemcy-3.doc 187,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  9.karta-ustalenie-n...ci-adresu.doc 222,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  10.karta-wydzierzaw...podarczej.doc 178 KB (doc) szczegóły pobierz
  12.karta-przeksztal...asnosci-1.doc 119 KB (doc) szczegóły pobierz
  13. pozwolenie-na-z...i-gminnej.doc 138,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  14. zezwolenie-na-u...resywna-1.doc 106,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  11. karta-zezwoleni...krzewow-1.doc 229 KB (doc) szczegóły pobierz
  10-karta-zaswiadcze...wielkosci.doc 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  11-karta-zaswiadcze...odatnikow.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  12-karta-zaswiadcze...aleglosci.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-przyznanie-lokalu...kalnego-6.doc 153 KB (doc) szczegóły pobierz
  9-przyznanie-lokalu...jalnego-1.doc 154 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wypis, wy...s - MPZP.docx 18,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wypis, wy... Studium.docx 19,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzor_wniosku_o_usta...abudowy_4.doc 64,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o zmiane d...zabudowy.docx 828,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek_o_zezw_opro...zystosci.docx 16,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzor_wniosku_o_usta...znego(1).docx 27,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o przeniesi... zabudowy.doc 20,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o zaswiadcz...u - 2021.docx 11,64 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się