2015-05-18

Załatwianie spraw

Sprawy w Urzędzie załatwiane są w zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Kodeksem postępowania administracyjnego, Ordynacją podatkową, ustawą o dostępie do informacji publicznej. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej... Czynności kancelaryjne z niewielkimi wyłączeniami wykonywane są w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Wszelkie pisma. podania i wnioski można składać:

 1. Korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków
 2. Osobiście w siedzibie Urzędu,
 3. Elektronicznie za pośrednictwem portali usług publicznych

ePuap.gov.pl

obywatel.gov.pl

biznes.gov.pl

Pisma można również wnosić za pomocą poczty elektronicznej  na adres p.info@przemkow.pl pod warunkiem, że nie dotyczą one spraw załatwianych w trybie kodeksu postępowania administracyjnego lub podatkowego.

Dla ułatwienia załatwiania spraw poniżej zamieszczono opisy większości spraw załatwinych przez Urząd wraz z drukami wniosków.  Zapoznanie się z procedurami i ewentualne wypełnienie odpowiedniego wniosku w domu i jego przesłanie nie będzie wymagało Państwa wizyty w urzędzie. Druki wniosków do spraw załatwianych w Urzędzie można również pobrać w Punkcie Informacyjnym Urzędu, który czynny jest codziennie w godzinach pracy Urzędu.


poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 700 do 1500,
wtorek od godz. 800 do 1600 .

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wnioski:

 1. Odtworzenie treści aktu małżeństwa
 2. Odtworzenie treści aktu urodzenia
 3. Odtworzenie treści aktu zgonu
 4. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 5. Poświadczenie kopii (odpisu) dokumentu złożonego do akt zbiorowych
 6. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
 7. Skrócenie terminu oczekiwania na małżeństwo
 8. Sporządzanie protokołu o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 9. Poświadczenie kopii aktu nie mającej mocy dokumentu urzędowego
 10. Sporządzanie wniosków o wpisanie w akcie urodzenia imienia ojca dziecka
 11. Sporządzenie aktu urodzenia
 12. Sporządzenie aktu zgonu
 13. Sprostowanie oczywistego blędu w akcie małżeństwa
 14. Sprostowanie oczywistego blędu w akcie urodzenia
 15. Sprostowanie oczywistego błędu w akcie zgonu
 16. Uwierzytelnienie odpisu aktu stanu cywilnego na podstawie przedstawionego oryginału odpisu
 17. Uzupełnienie treści aktu małżeństwa
 18. Uzupełnienie treści aktu urodzenia
 19. Uzupełnienie treści aktu zgonu
 20. Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
 21. Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą
 22. Wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą
 23. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 24. Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego
 25. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego
 26. Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w polskim USC
 27. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
 28. Zawarcie związku wyznaniowego
 29. Zmiana imienia dziecka
 30. Zmiana imion lub nazwisk

 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

 1. Ustalenie warunków zabudowy
 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 3. Wypis i wyrys studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przemków
 4. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu
 5. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 6. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 7. Uzyskanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 8. Uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 9. Karta bonifikata w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

 10. Karta nabycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości

 11. Karta nabycia nieruchomości w drodze przetargu

 12. Karta podział nieruchomości

 13. Karta sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 14. Karta przedłużenie umowy dzierżawy

 15. Karta rozwiązanie umowy dzierżawy

 16. Karta wydzierżawienie gruntu

 17. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości adresu

 18. Karta wydzierżawienie gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 19. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 20. Karta przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoścI

 21. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 22. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów)

 23. Podział nieruchomości, dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 24. Podział nieruchomości, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 25. Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

 26. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 27. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 28. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części

 29. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 30. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 31. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków

 32. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 33. Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

 34. Zezwolenie na uprawę maku

 35. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

 36. Złożenie sprawozdanie o odebranych ściekach od mieszkańców

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DRÓG

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 3. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria I
 4. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego – kategoria VII

REFERAT FINANSOWY

 1. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych od os. fizycznych o od os. prawnych
 2. Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania oraz korekta podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych
 3. Karta zmiana decyzji ostatecznej
 4. Karta zmiana zakresu postępowania
 5. Karta przywrócenie terminu
 6. Karta zawieszenie postępowania podatkowego
 7. Karta umorzenie odroczenie terminów płatności rozłożenie na raty podatku od nieruchomości podatku rolnego podatku leśnego
 8. Karta umorzenie wszczętego postępowania podatkowego
 9. Karta zaliczenie nadpłaty w podatku w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 10. Karta zaświadczenie o dochodowości wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych wielkości
 11. Karta zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników
 12. Karta zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 13. Podatek od środków transportowych

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Wnioski:

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 2. Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 3. Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 4. Udzielenie informacji o przedsiębiorcy
 5. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 6. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 7. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 8. Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 9. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 10. Zezwolenie na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 11. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyjęć/imprez

 12. Złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 13. Przyznanie lokalu mieszkalnego
 14. Przyznanie lokalu socjalnego
 15. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
 16. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
 17. Zameldowanie na pobyt stały
 18. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
 19. Wymeldowanie z pobytu stalego w drodze decyzji administracyjnej
 20. Ustalenie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
 21. Wpis do rejestru wyborców
 22. Nieprawidłowości w spisie wyborców
 23. Nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 24. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 25. Zawiadomienie o zamiarze organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
 26. Karta Dużej Rodziny
 27. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 28. Zmiana wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 29. Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 30. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 31. Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w gminie przez przedsiębiorcę, lub rolnika zamierzających świadczyć usługi hotelarskie

 32. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

 33. Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

 34. Wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych

 35. Zmiana danych w ewidencji przedszkoli niepublicznych

 36. Wykreślenie z ewidencji przedszkoli niepublicznych na wniosek osoby prowadzącej przedszkole, w związku z likwidacją niepublicznego przedszkola

 37. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 

USŁUGI WSPÓLNE

 1. Odwołanie

 2. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

 3. Wniosek o przywrócenie terminu

 4. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia)

 5. Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

 6. Wniosek o umorzenie postępowania

 7. Wznowienie postępowania

 8. Wydanie zaświadczenia

 9. Zawieszenie postępowania

 10. Zażalenie

Klauzule informacyjne dot. prztewarzania danych osobowych

Załączniki

  Odtworzenie treści...żeństwa.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odtworzenie treści...urodzenia.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odtworzenie treści...ktu zgonu.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o uzn... ojcostwa.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poświadczenie kopi...biorowych.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przyjmowanie oświa... nazwiska.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skrócenie terminu ...żeństwo.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzanie proto...ża matki.doc 99,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poświadczenie kopi...zędowego.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzanie wnios...a dziecka.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzenie aktu urodzenia.doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sporządzenie aktu zgonu.doc 96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie oczywi...żeństwa.doc 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie oczywi...urodzenia.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie oczywi...cie zgonu.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uwierzytelnienie od...u odpisu.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie treś...żeństwa.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie treś...urodzenia.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wpisanie do polskic... granicą.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wpisanie do polskic... granicą.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie treś...ktu zgonu.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wpisanie do polskic... granicą.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wydawanie odpisów ...cywilnego.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zaświadczenie o zd...polskiego.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wydawanie zaświadc...Cywilnego.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawarcie małżeńs...lskim USC.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zawarcie związku m...ikiem USC.doc 99,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana imion lub nazwisk.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana imienia dziecka.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  wypis-i-wyrys-z-mie...-przemkow.doc 112,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zaswiadczenie-o-prz...iu-terenu.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  1-zgłoszenie przed... prawnych.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  2-zgloszenie-przedm...-prawnych.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3-karta-zmiana-decy...tecznej-1.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  5-karta-zmiana-zakr...tepowania.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  6. -karta-przywroce...e-terminu.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-karta-umorzenie-o...-lesnego-.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  10. karta-umorzenie...datkowego.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  11-karta-zaliczenie...datkowych.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  7. -karta-zawieszen...datkowego.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  1-zaswiadczenia-o-w...darczej-1.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  2-udzielenie-inform...siebiorcy.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  3-wydanie-zezwoleni...ozow-osob.doc 95 KB (doc) szczegóły pobierz
  4 -wydanie-zezwolen...-drogowym.doc 100,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  5-udzielenie-licenc...-taksowka.doc 99 KB (doc) szczegóły pobierz
  6-zezwolenie-na-spr...oholowych.doc 111,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  7-jednorazowe-zezwo...oholowych.doc 104,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-przyznanie-lokalu...kalnego-6.doc 125,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  14-zameldowanie-cud...byt-staly.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  15-zameldowanie-cud...t-czasowy.doc 99,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  17-zameldowanie-na-...byt-staly.doc 95,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  18-wymeldowanie-z-p...czasowego.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  9-przyznanie-lokalu...jalnego-1.doc 127,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  19-wymeldowanie-z-p...tracyjnej.doc 97 KB (doc) szczegóły pobierz
  22-nieprawidlowosci...-wyborcow.doc 97 KB (doc) szczegóły pobierz
  21-wpis-do-rejestru-wyborcow.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  23-nieprawidlowosci...-wyborcow.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  25-zezwolenie-na-pr...y-masowej.doc 118 KB (doc) szczegóły pobierz
  26-zawiadomienie-o-...j - Kopia.doc 108 KB (doc) szczegóły pobierz
  20-ustalenie-i-wypl...-wojskowe.doc 1020 KB (doc) szczegóły pobierz
  28 - Wpis do rejest...ecięcych.doc 121 KB (doc) szczegóły pobierz
  27-Karta Dużej Rodziny.doc 140 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek-o-wydanie-d...bistego-1.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1.karta-bonifikata-...uchomosci.doc 265,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2.karta-nabycie-nie...uchomosci.doc 179 KB (doc) szczegóły pobierz
  3.karta-nabycie-nie...przetargu.doc 176,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4. karta-podzial-ni...uchomosci.doc 185,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  6.karta-przedluzeni...ierzawy-1.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  7.karta-rozwiazanie...dzierzawy.doc 175 KB (doc) szczegóły pobierz
  8-karta-wydzierzawi...ie-gruntu.doc 178 KB (doc) szczegóły pobierz
  5.karta-sprzedaz-lo...najemcy-3.doc 187,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  9.karta-ustalenie-n...ci-adresu.doc 222,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  10.karta-wydzierzaw...podarczej.doc 178 KB (doc) szczegóły pobierz
  12.karta-przeksztal...asnosci-1.doc 119 KB (doc) szczegóły pobierz
  13. pozwolenie-na-z...i-gminnej.doc 138,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  14. zezwolenie-na-u...resywna-1.doc 106,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  11. karta-zezwoleni...krzewow-1.doc 229 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek-ustalenie-w...-zabudowy.doc 144 KB (doc) szczegóły pobierz
  10-karta-zaswiadcze...wielkosci.doc 103 KB (doc) szczegóły pobierz
  11-karta-zaswiadcze...odatnikow.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  12-karta-zaswiadcze...aleglosci.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula rodo dowody.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  KLAUZULA USC.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula rodo ewidencja.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się