Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejestr zbiorów danych osobowych
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Miejskim w Przemkowie.
25.08.2016 więcej
Ewidencja zezwoleń
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
26.02.2015 więcej
Rejestry uchwał, zarządzeń i obwieszczeń organów gminy
Prowadzone przez Urząd Miejski w Przemkowie rejestry aktów
prawnych, ogłoszeń i obwieszczeń Rady Miejskiej w Przemkowie i
Burmistrza Przemkowa
26.02.2015 więcej
Rejestr żłobków
Zasady wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzony przez Burmistrza Przemkowa
02.01.2015 więcej
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Przemków
02.01.2015 więcej
Informacje o środowisku
Publicznie dostępny wykaz danych informacji o środowisku i jego
ochronie znajdujących się w ich posiadaniu Gminy Przemków
02.01.2015 więcej