2016-10-27

Ogłoszenie o XXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 03.11.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2016 r. oraz 3 października 2016 r.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przemków na 2016 r.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do Projektu Porozumienia pomiędzy Gminą Przemków, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Przemków przez Burmistrza

5.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie i Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemków

7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

8.    Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Przemków na lata 2016-2020"

10.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2019”

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

12.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek.

13.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.

14.Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/terms