2016-05-23

Ogłoszenie o XIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na dzień 02.06.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2015 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2015 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,

·         w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemków na lata 2016 – 2022.

4.    Podjęcie uchwaływ sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemków.

5.    Podjęcie uchwaływ sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemków” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/75/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Przemków na 2016 r.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Nr XXVIII/148/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemków

9.    Przedstawienie sprawozdań i informacji:

1)    Przedstawienie sprawozdania z działalności stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie za 2015 r.,

2)    Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków w 2015 roku.

3)    Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przemków na lata 2011-2015 w 2015 roku.

4)    Przedstawienie informacji na temat analizy i oceny opieki zdrowotnej na terenie gminy Przemków za rok 2015.

5)    Przedstawienie informacji na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Przemków za rok 2015.

6)    Przedstawienie sprawozdania z działalności instytucji kultury Gminy Przemków za 2015 rok.

7)    Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu gminy w 2016 roku.

8)    Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie za rok 2015.

 

10.Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/list