2016-05-23

Ogłoszenie o XIX posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na dzień 02.06.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2015 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2015 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

·         w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,

·         w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemków na lata 2016 – 2022.

4.    Podjęcie uchwaływ sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemków.

5.    Podjęcie uchwaływ sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przemków” w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/75/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy Przemków na 2016 r.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Nr XXVIII/148/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemków

9.    Przedstawienie sprawozdań i informacji:

1)    Przedstawienie sprawozdania z działalności stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie za 2015 r.,

2)    Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków w 2015 roku.

3)    Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przemków na lata 2011-2015 w 2015 roku.

4)    Przedstawienie informacji na temat analizy i oceny opieki zdrowotnej na terenie gminy Przemków za rok 2015.

5)    Przedstawienie informacji na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Przemków za rok 2015.

6)    Przedstawienie sprawozdania z działalności instytucji kultury Gminy Przemków za 2015 rok.

7)    Przedstawienie harmonogramu imprez kulturalnych dofinansowanych z budżetu gminy w 2016 roku.

8)    Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie za rok 2015.

 

10.Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/list

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się