2016-06-09

Ogłoszenie o XX posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na dzień 16.06.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2016 r.

2.   Podjęcie uchwaływ sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

3.   Podjęcie uchwaływ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2015.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie za rok obrotowy 2015.

5.   Podjęcie uchwaływ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie za rok obrotowy 2015.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z działalności Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie za rok obrotowy 2015.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020.

9.   Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/list