2016-07-22

Ogłoszenie o XXI posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na dzień 28.07.2016 r. (czwartek) zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2016 r.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XVI/72/16 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków wraz z odpowiedzią na skargę

3.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p. o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie

4.    Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Przemkowie i Przemkowskiego Ośrodka Kultury w Przemkowie

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Przemków.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Wilkocin, gmina Przemków.

7.    Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr XX/93/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8.    Podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2016 roku

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/list