2016-12-01

Ogłoszenie o XXIV posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 08.12.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2016 r.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok."

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/114/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie współorganizacji Ogólnopolskich Dni Pszczelarza 2018.

8.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

9.    Sprawozdanie z realizacjiProgramu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2015 i 2016 rok.

10.Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/terms