2016-12-08

Ogłoszenie o XXV posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 22.12.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

1.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2016 r.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Przemków na 2017 rok.

a)    przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,

b)   odczytanie projektu uchwały budżetowej,

c)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d)   odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2017 – 2033.

4.   Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/terms