2016-12-22

Ogłoszenie o XXVI posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 29.12.2016 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

1.   Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2016 r.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Przemków na 2016 rok.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Przemków na lata 2016-2020

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przemków na lata 2016-2023

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków

6.   Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/terms