2017-01-24

Ogłoszenie o XXVII posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 02.02.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków

4.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia  prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym  PKP S.A.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2017 r.

9.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji ds. Społecznych za 2016 r.

11.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2015 r. oraz 2016 r.

12.Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/terms