2017-02-28

Ogłoszenie o XXX posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 07.03.2017 r. (wtorek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

1.   Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej z dnia 2 lutego 2017 r., 6 lutego 2017 r. oraz 9 lutego 2017 r.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2017 – 2033.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przemków na 2017 r.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania PWiK w Przemkowie do usunięcia naruszenia prawa dokonanego podjęciem uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemków.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków.

7.   Informacja na temat zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie gminy za rok 2016 r.

8.   Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

 

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/16745/collection/10/terms