2018-12-17

Sesja IV 31 grudnia 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się ogodz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.   Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2019 rok:

a.   przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu,

b.   odczytanie projektu uchwały budżetowej,

c.   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d.   odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,

e.   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f.     głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2019 – 2033.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2018 rok.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych dla gminy Przemków na 2019 rok.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.".

7.   Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Przemków ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

10. Sprawy różne.

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji wraz z imiennym wykazem głosowań

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się