2019-02-21

Sesja V 28 lutego 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) na dzień 28 lutego 2019 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się ogodz. 9.00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

 

Tematyka obrad:

 

1.   Otwarcie obrad.

2.   Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji Liceum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

3.   Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przemkowie do Zespołu Szkół  im. Ireny Sendler w Przemkowie.

4.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/192/18 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Przemkowie na 2019 r. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania komunalnych cmentarzy na terenie gminy Przemków.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie na 2019 r.

7.   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przemków środków stanowiących  fundusz sołecki.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie realizacji prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego "Przemkowskie Bagno".

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji”

11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2019 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Jakubowo Lubińskie Gminy Przemków.

18.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Piotrowice Gminy Przemków.

19.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Łężce Gminy Przemków.

20.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wysoka Gminy Przemków.

21.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostaszów Gminy Przemków.

22.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Jędrzychówek Gminy Przemków.

23.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Krępa Gminy Przemków.

24.Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Szklarki Gminy Przemków.

25.Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Przemkowie za 2018 r.

26.Sprawy różne.

 

Podejmowane uchwały, zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji  eSesja

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie dostępna będzie w czasie obrad na kanale You Tube na koncie użytkownika: umprzemkow. Plik wideo z zapisem sesji będzie dostępny na koncie w ciągu 7 dni od zakończenia sesji. bezpośredni link do umprzemkow: https://www.youtube.com/channel/UC6p0z4yHAJ5gIhbbTXYygKQ

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak
 

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się