2019-06-04

Sesja VIII 18 czerwca 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Przemkowie, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w sali konferencyjnej nr 27.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Raport o stanie Gminy Przemków za 2018 rok:

a)     przedstawienie raportu o stanie gminy,

b)     debata nad raportem o stanie gminy,

c)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Przemkowa.

3.     Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2018 rok:

a)     przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

b)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.,

c)     przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.,

d)     wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

e)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

f)      dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2018 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

g)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,

h)     podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2019 rok.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Przemków.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemków.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

10.  Przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia Pomocy Społecznej na terenie gminy Przemków.

11.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na terenie gminy Przemków za 2018 r.

12.  Sprawy różne.

 

Podejmowane uchwały, zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji  eSesja

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow.  Zapis audiowizulany sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Uchwały podjęte na sesji

Protokół z sesji

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się