2016-03-10

Ogłoszenie o naborze na staż na stanowisku informatyk.

Przemków, dnia 8 marca 2016 r

Urząd Miejski w Przemkowie

u l . P l a c W o l n o ś c i 25

5 9 - 1 7 0 P RZEMKÓW

 

ORG.2140.3-1.2016

 

Ogłoszenie o naborze na staż

 

Urząd Miejski w Przemkowie zaprasza osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polkowicach jako osoby bezrobotne do składania ofert na odbycie stażu w tut. Urzędzie na stanowisku informatyk.

Wymagania niezbędne do podjęcia stażu przez bezrobotnego:

- wykształcenie co najmniej średnie o kierunku: informatyka lub pokrewne lub umiejętności w zakresie serwisowania i naprawy komputerów,

- skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do odbycia stażu.

 

Planowany okres odbywania stażu: 6 miesięcy, zatrudnienie na umowę o pracę po odbyciu stażu:

3 miesiące.

Pracodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem decyzji o przyjęciu na staż.

Oferty zawierające życiorys i podanie proszę składać do dnia 29 marca 2016 r do godz. 16.00 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Plac Wolności 25, Przemków, parter budynku lub pocztą elektroniczną na adres: umig@przemkow.pl.

 

BURMISTRZ PRZEMKOWA

Jerzy Szczupak

 

Sprawę prowadzi: Marta Mendrzycka-Nicewicz el. 76 8 320 488.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się