Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-05-24 14:17:08  igamal igamal

Utworzono artykuł 90072 o nazwie 'Ogłoszenie o XXXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste90072
user_idpuste1073504
resource_idpuste350
namepusteOgłoszenie o XXXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustezwołanym na 8 czerwca 2017 r.
fullpuste

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 08.06.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,

b)   w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.

7.    Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

publishfrompuste2017-05-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-xxxiii-posiedzeniu-rady-miejskiej-w-przemkowie
2017-05-24 14:19:59  igamal igamal

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Szanowni Mieszkańcy</strong></p> <p align="center"> <strong>Gminy Przemk&oacute;w</strong></p> <p> Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień <strong><u>08.06.2017 r. (czwartek)</u></strong> zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.</p> <p> Sesja odbędzie się o <strong><u>godz. 16.15</u></strong> w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w&nbsp;Przemkowie.</p> <p> <strong><u>Tematyka obrad:</u></strong></p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z&nbsp;wykonania budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016&nbsp;rok, w tym:</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;rok oraz informacji o&nbsp;stanie mienia komunalnego,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w&nbsp;sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie&nbsp;opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwał:</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;r.,</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>b)&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia &bdquo;Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu &bdquo;Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemk&oacute;w.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Interpelacje, zapytania radnych, sprawy r&oacute;żne.</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Przewodniczący</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Rady Miejskiej w Przemkowie</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <strong>/-/ <em>Janusz Matuszak</em></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:</p> <p align="center"> <a href="http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie">http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie</a></p> ' na '<p align="center"> <strong>Szanowni Mieszkańcy</strong></p> <p align="center"> <strong>Gminy Przemk&oacute;w</strong></p> <p> Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień <strong><u>08.06.2017 r. (czwartek)</u></strong> zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.</p> <p> Sesja odbędzie się o <strong><u>godz. 16.15</u></strong> w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w&nbsp;Przemkowie.</p> <p> <strong><u>Tematyka obrad:</u></strong></p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z&nbsp;wykonania budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016&nbsp;rok, w tym:</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;rok oraz informacji o&nbsp;stanie mienia komunalnego,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w&nbsp;sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie&nbsp;opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwał:</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;r.,</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>b)&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia &bdquo;Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu &bdquo;Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemk&oacute;w.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Interpelacje, zapytania radnych, sprawy r&oacute;żne.</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Przewodniczący</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Rady Miejskiej w Przemkowie</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <strong>/-/ <em>Janusz Matuszak</em></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:</p> <p align="center"> <a href="http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie" target="_blank">http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 08.06.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,

b)   w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.

7.    Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 08.06.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,

b)   w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.

7.    Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

2018-11-13 10:37:27  Lesta Lesta

Pole category_id zmieniło wartość z '210' na '31149'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id21031149

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się