Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-05-24 14:17:08  igamal igamal

Utworzono artykuł 90072 o nazwie 'Ogłoszenie o XXXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste90072
user_idpuste1073504
resource_idpuste350
namepusteOgłoszenie o XXXIII posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemkowie
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustezwołanym na 8 czerwca 2017 r.
fullpuste

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 08.06.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,

b)   w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.

7.    Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

publishfrompuste2017-05-24 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-xxxiii-posiedzeniu-rady-miejskiej-w-przemkowie
2017-05-24 14:19:59  igamal igamal

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Szanowni Mieszkańcy</strong></p> <p align="center"> <strong>Gminy Przemk&oacute;w</strong></p> <p> Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień <strong><u>08.06.2017 r. (czwartek)</u></strong> zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.</p> <p> Sesja odbędzie się o <strong><u>godz. 16.15</u></strong> w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w&nbsp;Przemkowie.</p> <p> <strong><u>Tematyka obrad:</u></strong></p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z&nbsp;wykonania budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016&nbsp;rok, w tym:</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;rok oraz informacji o&nbsp;stanie mienia komunalnego,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w&nbsp;sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie&nbsp;opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwał:</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;r.,</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>b)&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia &bdquo;Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu &bdquo;Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemk&oacute;w.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Interpelacje, zapytania radnych, sprawy r&oacute;żne.</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Przewodniczący</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Rady Miejskiej w Przemkowie</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <strong>/-/ <em>Janusz Matuszak</em></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:</p> <p align="center"> <a href="http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie">http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie</a></p> ' na '<p align="center"> <strong>Szanowni Mieszkańcy</strong></p> <p align="center"> <strong>Gminy Przemk&oacute;w</strong></p> <p> Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień <strong><u>08.06.2017 r. (czwartek)</u></strong> zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.</p> <p> Sesja odbędzie się o <strong><u>godz. 16.15</u></strong> w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w&nbsp;Przemkowie.</p> <p> <strong><u>Tematyka obrad:</u></strong></p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z&nbsp;wykonania budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016&nbsp;rok, w tym:</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;rok oraz informacji o&nbsp;stanie mienia komunalnego,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu za 2016 r.,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w&nbsp;sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>przedstawienie&nbsp;opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemk&oacute;w za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.</p> <p style="margin-left:54.75pt;"> <strong>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwał:</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z&nbsp;wykonania budżetu gminy za 2016&nbsp;r.,</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> <strong>b)&nbsp;&nbsp; </strong>w&nbsp;sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia &bdquo;Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu &bdquo;Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej&rdquo;.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemk&oacute;w.</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Interpelacje, zapytania radnych, sprawy r&oacute;żne.</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Przewodniczący</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <em>Rady Miejskiej w Przemkowie</em></p> <p align="center" style="margin-left:283.2pt;"> <strong>/-/ <em>Janusz Matuszak</em></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:</p> <p align="center"> <a href="http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie" target="_blank">http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 08.06.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,

b)   w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.

7.    Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na dzień 08.06.2017 r. (czwartek) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie.

Sesja odbędzie się o godz. 16.15 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

1.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2017 r.

2.    Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2016 rok, w tym:

1)    przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,

2)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

3)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Przemkowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,

4)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

5)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Przemkowa,

6)    dyskusja nad wykonaniem budżetu Gminy Przemków za 2016 rok w świetle przestawionych sprawozdań, opinii, informacji i wniosku Komisji Rewizyjnej.

7)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,

b)   w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Przemkowa.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia „Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej”.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu „Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków.

7.    Interpelacje, zapytania radnych, sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak

 

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/tabBrowser/bags//187/Projekty-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Przemkowie