Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-10-05 11:51:33  t-olszewski t-olszewski

Załączono plik 436160

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1736377
user_idpuste799988
fobject_idpuste436160
resource_idpuste350
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-10-05 11:51:33  t-olszewski t-olszewski

Załączono plik 448551

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1736378
user_idpuste799988
fobject_idpuste448551
resource_idpuste350
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste6543
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-10 13:51:55  igamal igamal

Utworzono ofertę pracy 6543 o nazwie 'Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste6543
namepustePodinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich
shortpustePodinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich
fullpuste

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków


 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 01.10.2018 r.)

podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich

 


 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie: wyższe lub średnie,

 2. doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

 3. obywatelstwo polskie,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, mile widziane administracja lub pokrewne,
b) mile widziane doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,
c) znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych do w/w ustaw,

d) znajomość oprogramowania Lotus Notes, KLEOPATRA, SIGID kadry i płace, PŁATNIK,

e) kreatywność,

f) odporność na stres,

g) łatwość podejmowania decyzji,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) komunikatywność,

j) sprawna i efektywna organizacja pracy,

k) prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność jazdy samochodem,

l) umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

m) łatwość nawiązywania kontaktów,

n) zdolności interpersonalne,

o) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

A. Zadania główne:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami, a w szczególności spraw wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005, Nr 31, poz. 266 ze zm. ):

a) zarządzanie budynkami mieszkalnymi (lokalami) stanowiącymi własność organów samorządu gminnego,

b) usuwanie skutków samowoli lokalowej,

c) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,

d) wskazywanie do zasiedlenia lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,

e) obsługa komisji mieszkaniowych, przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.

2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej wynikających z ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 398).

3. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk.

4. Wydawanie zezwoleń na transport specjalny i regularny na terenie gminy.

5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.

6. Nadzór nad instytucjami kultury Gminy Przemków.

7. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.).

9. Współdziałanie z organami Policji w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego oraz porządku publicznego.

10. Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia.

11. Prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską, w tym:

- szkolenia pracowników Urzędu wykonujących obowiązki łaczników i wykonawców,

- utrzymywanie w ciągłej aktualności wymaganej dokumentacji akcji kurierskiej.

12. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem świadczeń na rzecz obronności.

13. Wykonywanie obowiązków pełnomocnika – koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obsługa merytoryczna komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

14. Wykonywanie zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych.

15. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu wykonawczego gminy określonymi w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i aktach wykonawczych do tej ustawy.

16. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, w tym:

- prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych,
- prowadzenie statystyki dotyczącej zatrudnienia,
- prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów pracowniczych,
- prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem na emerytury i renty.
- realizowanie programu „Płatnik” w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
- prowadzenie spraw socjalnych pracowników (pożyczki mieszkaniowe i inne świadczenia wynikające z Regulaminu świadczeń socjalnych).

17. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

18. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

19. Realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych.

20. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności inspektora ds. ewidencji ludności

21. Inne, zlecone przez kierownika referatu spraw obywatelskich, w tym pełnienie dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

B. Zadania okresowe:

1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt A.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na I piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego,

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko oraz przyszłych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 20 września 2018r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:


 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Szczupak

educationpuste2
user_idpuste1073504
resource_idpuste350
language_idpuste1
occupationpustePodinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich
deadlinepuste2018-09-20
publishfrompuste2018-09-10
publishtopuste2019-03-31
slugpustepodinspektor-w-referacie-spraw-obywatelskich
2018-09-10 13:53:41  igamal igamal

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>Plac Wolności 25</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>59-170 Przemk&oacute;w</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <br /> &nbsp;</p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>OGŁASZA NAB&Oacute;R</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>NA WOLNE STANOWISKO PRACY</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="font-variant: normal; font-style: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>(zatrudnienie od 01.10.2018 r.)</b></font></font></p> <h6 align="center" class="western" style="font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>pod</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>i</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>nspektor</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b> </b></span></span><span style="font-variant: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><b><span style="background: transparent">w Referacie Spraw Obywatelskich</span></b></span></span></span><br /> <span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"> </span></span></font></font><br /> &nbsp;</h6> <p align="center" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.21cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <br /> &nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>1. </b><u><b>Wymagania niezbędne:</b></u></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <ol type="a"> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">wykształcenie: wyższe lub średnie,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">doświadczenie zawodowe </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">min 3</span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> lata </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">pracy </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">przy wykształceniu średnim</span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,</span></span></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">obywatelstwo polskie,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">nieposzlakowana opinia,</font></font></p> </li> </ol> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>2. </b><u><b>Wymagania dodatkowe:</b></u></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">a) </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">preferowane wykształcenie wyższe </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">administracyjne</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, mile widziane </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">administracja</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> lub pokrewne,</span></span></span></font><br /> <font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">b) </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">mile widziane </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,<br /> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">c) </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ustawy </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">o </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> ochronie praw lokator&oacute;w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">c</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej,<br /> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">o działalności po</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ż</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ytku publicznego i o wolontariacie, </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">o samorządzie gminnym, </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">kodeks postępowania administracyjnego, </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i akt&oacute;w wykonawczych do w/w ustaw,</span></span></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">d</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) znajomość oprogramowania</span></span></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> Lotus Notes, KLEOPATRA, </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">S</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">IGID</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> kadry </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">i płace</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">PŁATNIK</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">,</span></span></font></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">e</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) </span></span></font>kreatywność,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">f) odporność na stres,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">g) łatwość podejmowania decyzji,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">h</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">u</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">miejętność pracy w zespole,</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">i</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) komunikatywność,</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">j) sprawna i efektywna organizacja pracy,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">k) prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność jazdy samochodem,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">l) umiejętność obsługi komputera i pakiet&oacute;w biurowych,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">m) <font face="Arial">łatwość nawiązywania kontakt&oacute;w,</font></span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><font face="Arial">n</font><font face="Arial">) </font><font face="Arial">zdolności interpersonalne,</font></span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><font face="Arial">o</font><font face="Arial">)</font><font face="Arial"> </font><font face="Arial">wysoka k</font><font face="Arial">ultura osobista.</font></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> &nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>3. <u>Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:</u></b></font></font></p> <p class="western" lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.64cm; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.21cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">A. Zadania gł&oacute;wne:</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami, a w szczeg&oacute;lności spraw wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokator&oacute;w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005, Nr 31, poz. 266 ze zm. ):</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">a) zarządzanie budynkami mieszkalnymi (lokalami) stanowiącymi własność organ&oacute;w samorządu gminnego,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">b) usuwanie skutk&oacute;w samowoli lokalowej,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">c) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">d) wskazywanie do zasiedlenia lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">e) obsługa komisji mieszkaniowych, przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej wynikających z ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">z</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> 201</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">8</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> r. poz. </span></span></font> 107, 398<font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">).</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">3. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">4. Wydawanie zezwoleń na transport specjalny i regularny na terenie gminy.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">6. Nadz&oacute;r nad instytucjami kultury Gminy Przemk&oacute;w.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">7. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">8. Wsp&oacute;łpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt&oacute;rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.).</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">9. Wsp&oacute;łdziałanie z organami Policji w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego oraz porządku publiczn</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">e</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">go.</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">10. </span></span></font>Pokrywanie koszt&oacute;w przewozu os&oacute;b podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i koszt&oacute;w przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia os&oacute;b podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">11. Prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską, w tym:</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">- szkolenia pracownik&oacute;w Urzędu wykonujących obowiązki łacznik&oacute;w i wykonawc&oacute;w,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">- utrzymywanie w ciągłej aktualności wymaganej dokumentacji akcji kurierskiej.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">12. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem świadczeń na rzecz obronności.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">13. Wykonywanie obowiązk&oacute;w pełnomocnika &ndash; koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problem&oacute;w alkoholowych, obsługa merytoryczna komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">14. Wykonywanie zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">15. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu wykonawczego gminy określonymi w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i aktach wykonawczych do tej ustawy.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">1</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">6</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">. </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">Prowadzenie spraw kadrowych pracownik&oacute;w Urzędu oraz kierownik&oacute;w i dyrektor&oacute;w jednostek organizacyjnych gminy, </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">w tym:</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie ewidencji czasu pracy os&oacute;b zatrudnionych,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie statystyki dotyczącej zatrudnienia,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie ewidencji szkoleń pracownik&oacute;w,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlop&oacute;w pracowniczych,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie spraw związanych z przechodzeniem na emerytury i renty.<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">r</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">ealizowanie programu &bdquo;Płatnik&rdquo; w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracownik&oacute;w </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">oraz zawartymi umowami cywilnoprawnymi.</font></font><br /> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie spraw socjalnych pracownik&oacute;w (pożyczki mieszkaniowe i inne świadczenia wynikające z Regulaminu świadczeń socjalnych).</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">1</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">7</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">. </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">1</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">8</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">. </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">Wsp&oacute;łdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">1</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">9</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">. </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych.</span></span></font></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">20. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności inspektora ds. ewidencji ludności</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.03cm; text-indent: -0.03cm; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">21. Inne, zlecone przez kierownika referatu spraw obywatelskich, w tym pełnienie dyżur&oacute;w związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.</span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">B. Zadania okresowe:</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt A. </span></font></font></p> <p class="western" lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i>Wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej<br /> i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.</i></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i>Informacja o warunkach pracy:</i></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i>Budynek z podjazdem. Praca na I piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla os&oacute;b niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu. </i></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>4. <u>Wymagane dokumenty:</u></b></font></font></p> <ol type="a"> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">list motywacyjny,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">kserokopie świadectw bądź dyplom&oacute;w potwierdzających wykształcenie,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">oryginał kwestionariusza osobowego,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">kserokopie świadectw pracy,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w naboru zawierające klauzulę:</font></font></p> </li> </ol> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <a name="_GoBack"></a> &bdquo;<font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Wyrażam zgodę <font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemk&oacute;w, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">oraz przyszłych rekrutacji</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w spos&oacute;b świadomy, zaś administrator danych, kt&oacute;rym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o kt&oacute;rych mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie&rdquo;.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.</font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <a name="storagesBoxesForm:dataTblstoragesBoxesGrid:columnDataModelstoragesBoxesGrid:0:00:cellValue"></a> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, </font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">za pomocą </font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal">elektroniczn</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal">ej</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal"> Platform</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal">y</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal"> Usług Administracji Publicznej</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">: </font></font><strong><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP</font></font></strong><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"> w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="center" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>Urząd Miejski w Przemkowie</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>Plac Wolności 25</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>59-170 Przemk&oacute;w</b></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">z dopiskiem: <b>Dotyczy naboru na stanowisko: </b><b>pod</b><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>i</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>nspektor</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>a</b></span></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><b><span style="background: transparent"> </span></b></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><b><span style="background: transparent">w Referacie Spraw Obywatelskich</span></b></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></font></span>w terminie <b>do dnia </b><b>20 września </b><b> 2018</b><b>r. do godz. 1</b><b>5</b><b>.00</b>. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">W przypadku dużej liczby kandydat&oacute;w w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, kt&oacute;rego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć os&oacute;b z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Aplikacje, kt&oacute;re wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwr&oacute;cone nadawcom.</font></font></p> <p align="justify" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.</font></font></p> <p align="justify" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nab&oacute;r. </font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="center" class="western" style="letter-spacing: 1.5pt"> <br /> &nbsp;</p> <p align="center" class="western" style="letter-spacing: 1.5pt"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>KLAUZULA INFORMACYJNA</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-right: 0.04cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>o przetwarzaniu danych osobowych </b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-right: 0.04cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>dla os&oacute;b uczes</b><b>t</b><b>niczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy </b></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="text-indent: 0.4cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydat&oacute;w do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="text-indent: 0.4cm; line-height: 115%"> <br /> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">1)<span style="font-variant: normal"> </span>administratorem Pani/Pana danych osobowych jest <b>Burmistrz Przemkowa</b> z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemk&oacute;w (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">2)<span style="font-variant: normal"> </span>kontakt z Inspektorem Ochrony Danych &ndash; <b>iod@przemkow.pl</b></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">3)<span style="font-variant: normal"> </span>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: </font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.84cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">&middot;<span style="font-variant: normal"> </span>wykonania obowiązk&oacute;w wynikających z przepis&oacute;w prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.84cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">&middot;<span style="font-variant: normal"> </span>przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">4)<span style="font-variant: normal"> </span>odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:</font></font></p> <p class="western" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -0.64cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">a)<span style="font-variant: normal"> </span>podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 2.53cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">&middot;<span style="font-variant: normal"> </span>Dostawcy program&oacute;w i usług informatycznych.</font></font></p> <p class="western" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -0.64cm; margin-bottom: 0.42cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">b)<span style="font-variant: normal"> </span>podmioty uprawnione przepisami prawa.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">c)<span style="font-variant: normal"> </span>dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">5)<span style="font-variant: normal"> </span>Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepis&oacute;w prawa, przez okres niezbędny do realizacji cel&oacute;w przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie kr&oacute;cej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">6)<span style="font-variant: normal"> </span>posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepis&oacute;w uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">7)<span style="font-variant: normal"> </span>ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">8)<span style="font-variant: normal"> </span>Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">9)<span style="font-variant: normal"> </span>podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>BURMISTRZ</b></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: normal">Jerzy Szczupak</span></font></font></p> ' na '<p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>Plac Wolności 25</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>59-170 Przemk&oacute;w</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <br /> &nbsp;</p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>OGŁASZA NAB&Oacute;R</b></font></font></p> <p align="center" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>NA WOLNE STANOWISKO PRACY</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="font-variant: normal; font-style: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>(zatrudnienie od 01.10.2018 r.)</b></font></font></p> <h6 align="center" class="western" style="font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>pod</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>i</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>nspektor</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b> </b></span></span><span style="font-variant: normal"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><b><span style="background: transparent">w Referacie Spraw Obywatelskich</span></b></span></span></span><br /> <span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"> </span></span></font></font><br /> &nbsp;</h6> <p align="center" style="margin-top: 0.05cm; margin-bottom: 0.21cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <br /> &nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>1. </b><u><b>Wymagania niezbędne:</b></u></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <ol type="a"> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">wykształcenie: wyższe lub średnie,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">doświadczenie zawodowe </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">min 3</span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> lata </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">pracy </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">przy wykształceniu średnim</span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, </span></span><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,</span></span></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">obywatelstwo polskie,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">nieposzlakowana opinia,</font></font></p> </li> </ol> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>2. </b><u><b>Wymagania dodatkowe:</b></u></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">a) </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">preferowane wykształcenie wyższe </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">administracyjne</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, mile widziane </span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">administracja</span></span></span></font><font color="#000000"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> lub pokrewne,</span></span></span></font><br /> <font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">b) </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">mile widziane </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,<br /> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">c) </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ustawy </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">o </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> ochronie praw lokator&oacute;w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">c</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej,<br /> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">o działalności po</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ż</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ytku publicznego i o wolontariacie, </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">o samorządzie gminnym, </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">kodeks postępowania administracyjnego, </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i akt&oacute;w wykonawczych do w/w ustaw,</span></span></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">d</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) znajomość oprogramowania</span></span></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> Lotus Notes, KLEOPATRA, </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">S</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">IGID</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> kadry </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">i płace</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">PŁATNIK</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">,</span></span></font></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">e</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) </span></span></font>kreatywność,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">f) odporność na stres,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">g) łatwość podejmowania decyzji,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">h</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">u</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">miejętność pracy w zespole,</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">i</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">) komunikatywność,</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">j) sprawna i efektywna organizacja pracy,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">k) prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność jazdy samochodem,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">l) umiejętność obsługi komputera i pakiet&oacute;w biurowych,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">m) <font face="Arial">łatwość nawiązywania kontakt&oacute;w,</font></span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><font face="Arial">n</font><font face="Arial">) </font><font face="Arial">zdolności interpersonalne,</font></span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><font face="Arial">o</font><font face="Arial">)</font><font face="Arial"> </font><font face="Arial">wysoka k</font><font face="Arial">ultura osobista.</font></span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> &nbsp;</p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>3. <u>Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:</u></b></font></font></p> <p class="western" lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.64cm; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.21cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">A. Zadania gł&oacute;wne:</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami, a w szczeg&oacute;lności spraw wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokator&oacute;w, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005, Nr 31, poz. 266 ze zm. ):</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">a) zarządzanie budynkami mieszkalnymi (lokalami) stanowiącymi własność organ&oacute;w samorządu gminnego,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">b) usuwanie skutk&oacute;w samowoli lokalowej,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">c) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">d) wskazywanie do zasiedlenia lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">e) obsługa komisji mieszkaniowych, przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej wynikających z ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">z</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> 201</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">8</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> r. poz. </span></span></font> 107, 398<font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">).</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">3. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">4. Wydawanie zezwoleń na transport specjalny i regularny na terenie gminy.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">6. Nadz&oacute;r nad instytucjami kultury Gminy Przemk&oacute;w.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">7. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">8. Wsp&oacute;łpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt&oacute;rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.).</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">9. Wsp&oacute;łdziałanie z organami Policji w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego oraz porządku publiczn</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">e</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">go.</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">10. </span></span></font>Pokrywanie koszt&oacute;w przewozu os&oacute;b podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i koszt&oacute;w przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia os&oacute;b podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">11. Prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską, w tym:</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">- szkolenia pracownik&oacute;w Urzędu wykonujących obowiązki łacznik&oacute;w i wykonawc&oacute;w,</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">- utrzymywanie w ciągłej aktualności wymaganej dokumentacji akcji kurierskiej.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">12. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem świadczeń na rzecz obronności.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">13. Wykonywanie obowiązk&oacute;w pełnomocnika &ndash; koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problem&oacute;w alkoholowych, obsługa merytoryczna komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">14. Wykonywanie zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">15. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu wykonawczego gminy określonymi w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i aktach wykonawczych do tej ustawy.</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">1</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">6</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">. </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">Prowadzenie spraw kadrowych pracownik&oacute;w Urzędu oraz kierownik&oacute;w i dyrektor&oacute;w jednostek organizacyjnych gminy, </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">w tym:</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie ewidencji czasu pracy os&oacute;b zatrudnionych,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie statystyki dotyczącej zatrudnienia,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie ewidencji szkoleń pracownik&oacute;w,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlop&oacute;w pracowniczych,<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie spraw związanych z przechodzeniem na emerytury i renty.<br /> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">r</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">ealizowanie programu &bdquo;Płatnik&rdquo; w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracownik&oacute;w </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">oraz zawartymi umowami cywilnoprawnymi.</font></font><br /> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"> </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">- </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">p</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">rowadzenie spraw socjalnych pracownik&oacute;w (pożyczki mieszkaniowe i inne świadczenia wynikające z Regulaminu świadczeń socjalnych).</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">1</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">7</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">. </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">1</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">8</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">. </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">Wsp&oacute;łdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.</font></font></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">1</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">9</span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">. </span></span></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych.</span></span></font></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">20. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności inspektora ds. ewidencji ludności</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.03cm; text-indent: -0.03cm; margin-top: 0.18cm; margin-bottom: 0.18cm; font-weight: normal; line-height: 100%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">21. Inne, zlecone przez kierownika referatu spraw obywatelskich, w tym pełnienie dyżur&oacute;w związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.</span></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">B. Zadania okresowe:</span></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent">1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt A. </span></font></font></p> <p class="western" lang="en-US" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i>Wskaźnik zatrudnienia os&oacute;b niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepis&oacute;w o rehabilitacji zawodowej<br /> i społecznej oraz zatrudnianiu os&oacute;b niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.</i></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i>Informacja o warunkach pracy:</i></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i>Budynek z podjazdem. Praca na I piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla os&oacute;b niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu. </i></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>4. <u>Wymagane dokumenty:</u></b></font></font></p> <ol type="a"> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">list motywacyjny,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">kserokopie świadectw bądź dyplom&oacute;w potwierdzających wykształcenie,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">oryginał <a href="https://ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/436160/kwestionariusz-osobowy-pdf.html">kwestionariusza osobowego,</a></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">kserokopie świadectw pracy,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,</font></font></p> </li> <li> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel&oacute;w naboru zawierające klauzulę:</font></font></p> </li> </ol> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <a name="_GoBack"></a> &bdquo;<font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Wyrażam zgodę <font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemk&oacute;w, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko </span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">oraz przyszłych rekrutacji</span></span></font><font color="#000000"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.</span></span></font></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w spos&oacute;b świadomy, zaś administrator danych, kt&oacute;rym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o kt&oacute;rych mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie&rdquo;.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 0.64cm; margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.</font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <a name="storagesBoxesForm:dataTblstoragesBoxesGrid:columnDataModelstoragesBoxesGrid:0:00:cellValue"></a> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, </font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">za pomocą </font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal">elektroniczn</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal">ej</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal"> Platform</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal">y</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-weight: normal"> Usług Administracji Publicznej</span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">: </font></font><strong><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP</font></font></strong><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"> w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="center" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>Urząd Miejski w Przemkowie</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>Plac Wolności 25</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>59-170 Przemk&oacute;w</b></font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">z dopiskiem: <b>Dotyczy naboru na stanowisko: </b><b>pod</b><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>i</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>nspektor</b></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><b>a</b></span></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><b><span style="background: transparent"> </span></b></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><b><span style="background: transparent">w Referacie Spraw Obywatelskich</span></b></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></font></span>w terminie <b>do dnia </b><b>20 września </b><b> 2018</b><b>r. do godz. 1</b><b>5</b><b>.00</b>. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">W przypadku dużej liczby kandydat&oacute;w w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, kt&oacute;rego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć os&oacute;b z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.</font></font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Aplikacje, kt&oacute;re wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwr&oacute;cone nadawcom.</font></font></p> <p align="justify" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.</font></font></p> <p align="justify" class="western"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nab&oacute;r. </font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="center" class="western" style="letter-spacing: 1.5pt"> <br /> &nbsp;</p> <p align="center" class="western" style="letter-spacing: 1.5pt"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>KLAUZULA INFORMACYJNA</b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-right: 0.04cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>o przetwarzaniu danych osobowych </b></font></font></p> <p align="center" class="western" style="margin-right: 0.04cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>dla os&oacute;b uczes</b><b>t</b><b>niczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy </b></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="text-indent: 0.4cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydat&oacute;w do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="text-indent: 0.4cm; line-height: 115%"> <br /> &nbsp;</p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">1)<span style="font-variant: normal"> </span>administratorem Pani/Pana danych osobowych jest <b>Burmistrz Przemkowa</b> z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemk&oacute;w (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">2)<span style="font-variant: normal"> </span>kontakt z Inspektorem Ochrony Danych &ndash; <b>iod@przemkow.pl</b></font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">3)<span style="font-variant: normal"> </span>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: </font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.84cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">&middot;<span style="font-variant: normal"> </span>wykonania obowiązk&oacute;w wynikających z przepis&oacute;w prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c&nbsp; RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.84cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">&middot;<span style="font-variant: normal"> </span>przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">4)<span style="font-variant: normal"> </span>odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:</font></font></p> <p class="western" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -0.64cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">a)<span style="font-variant: normal"> </span>podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 2.53cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">&middot;<span style="font-variant: normal"> </span>Dostawcy program&oacute;w i usług informatycznych.</font></font></p> <p class="western" style="margin-left: 1.91cm; text-indent: -0.64cm; margin-bottom: 0.42cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">b)<span style="font-variant: normal"> </span>podmioty uprawnione przepisami prawa.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.27cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">c)<span style="font-variant: normal"> </span>dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">5)<span style="font-variant: normal"> </span>Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepis&oacute;w prawa, przez okres niezbędny do realizacji cel&oacute;w przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie kr&oacute;cej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">6)<span style="font-variant: normal"> </span>posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, kt&oacute;rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepis&oacute;w uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">7)<span style="font-variant: normal"> </span>ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.64cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">8)<span style="font-variant: normal"> </span>Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-left: 1.28cm; text-indent: -0.63cm; line-height: 115%"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">9)<span style="font-variant: normal"> </span>podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.</font></font></p> <p align="justify" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b>BURMISTRZ</b></font></font></p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: 1.5pt"> &nbsp;</p> <p align="left" class="western" style="margin-bottom: 0cm"> <font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="letter-spacing: normal">Jerzy Szczupak</span></font></font></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków


 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 01.10.2018 r.)

podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich

 


 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie: wyższe lub średnie,

 2. doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

 3. obywatelstwo polskie,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, mile widziane administracja lub pokrewne,
b) mile widziane doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,
c) znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych do w/w ustaw,

d) znajomość oprogramowania Lotus Notes, KLEOPATRA, SIGID kadry i płace, PŁATNIK,

e) kreatywność,

f) odporność na stres,

g) łatwość podejmowania decyzji,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) komunikatywność,

j) sprawna i efektywna organizacja pracy,

k) prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność jazdy samochodem,

l) umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

m) łatwość nawiązywania kontaktów,

n) zdolności interpersonalne,

o) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

A. Zadania główne:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami, a w szczególności spraw wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005, Nr 31, poz. 266 ze zm. ):

a) zarządzanie budynkami mieszkalnymi (lokalami) stanowiącymi własność organów samorządu gminnego,

b) usuwanie skutków samowoli lokalowej,

c) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,

d) wskazywanie do zasiedlenia lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,

e) obsługa komisji mieszkaniowych, przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.

2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej wynikających z ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 398).

3. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk.

4. Wydawanie zezwoleń na transport specjalny i regularny na terenie gminy.

5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.

6. Nadzór nad instytucjami kultury Gminy Przemków.

7. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.).

9. Współdziałanie z organami Policji w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego oraz porządku publicznego.

10. Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia.

11. Prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską, w tym:

- szkolenia pracowników Urzędu wykonujących obowiązki łaczników i wykonawców,

- utrzymywanie w ciągłej aktualności wymaganej dokumentacji akcji kurierskiej.

12. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem świadczeń na rzecz obronności.

13. Wykonywanie obowiązków pełnomocnika – koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obsługa merytoryczna komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

14. Wykonywanie zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych.

15. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu wykonawczego gminy określonymi w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i aktach wykonawczych do tej ustawy.

16. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, w tym:

- prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych,
- prowadzenie statystyki dotyczącej zatrudnienia,
- prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów pracowniczych,
- prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem na emerytury i renty.
- realizowanie programu „Płatnik” w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
- prowadzenie spraw socjalnych pracowników (pożyczki mieszkaniowe i inne świadczenia wynikające z Regulaminu świadczeń socjalnych).

17. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

18. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

19. Realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych.

20. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności inspektora ds. ewidencji ludności

21. Inne, zlecone przez kierownika referatu spraw obywatelskich, w tym pełnienie dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

B. Zadania okresowe:

1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt A.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na I piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego,

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko oraz przyszłych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 20 września 2018r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:


 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Szczupak

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE

Plac Wolności 25

59-170 Przemków


 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(zatrudnienie od 01.10.2018 r.)

podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich

 


 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie: wyższe lub średnie,

 2. doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy niewymagany,

 3. obywatelstwo polskie,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, mile widziane administracja lub pokrewne,
b) mile widziane doświadczenie w pracy w jst, w tym na pokrewnych stanowiskach,
c) znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych do w/w ustaw,

d) znajomość oprogramowania Lotus Notes, KLEOPATRA, SIGID kadry i płace, PŁATNIK,

e) kreatywność,

f) odporność na stres,

g) łatwość podejmowania decyzji,

h) umiejętność pracy w zespole,

i) komunikatywność,

j) sprawna i efektywna organizacja pracy,

k) prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność jazdy samochodem,

l) umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych,

m) łatwość nawiązywania kontaktów,

n) zdolności interpersonalne,

o) wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

A. Zadania główne:

1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalami, a w szczególności spraw wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005, Nr 31, poz. 266 ze zm. ):

a) zarządzanie budynkami mieszkalnymi (lokalami) stanowiącymi własność organów samorządu gminnego,

b) usuwanie skutków samowoli lokalowej,

c) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,

d) wskazywanie do zasiedlenia lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych,

e) obsługa komisji mieszkaniowych, przydziały lokali mieszkalnych i socjalnych.

2. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej wynikających z ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 398).

3. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk.

4. Wydawanie zezwoleń na transport specjalny i regularny na terenie gminy.

5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu.

6. Nadzór nad instytucjami kultury Gminy Przemków.

7. Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.).

9. Współdziałanie z organami Policji w zakresie zabezpieczenia mienia społecznego oraz porządku publicznego.

10. Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia.

11. Prowadzenie całości spraw związanych z akcją kurierską, w tym:

- szkolenia pracowników Urzędu wykonujących obowiązki łaczników i wykonawców,

- utrzymywanie w ciągłej aktualności wymaganej dokumentacji akcji kurierskiej.

12. Prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem świadczeń na rzecz obronności.

13. Wykonywanie obowiązków pełnomocnika – koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obsługa merytoryczna komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

14. Wykonywanie zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych.

15. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań związanych z uprawnieniami i obowiązkami organu wykonawczego gminy określonymi w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP i aktach wykonawczych do tej ustawy.

16. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, w tym:

- prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych,
- prowadzenie statystyki dotyczącej zatrudnienia,
- prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów pracowniczych,
- prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem na emerytury i renty.
- realizowanie programu „Płatnik” w związku z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz zawartymi umowami cywilnoprawnymi.
- prowadzenie spraw socjalnych pracowników (pożyczki mieszkaniowe i inne świadczenia wynikające z Regulaminu świadczeń socjalnych).

17. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej.

18. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

19. Realizacja zadań z zakresu prac społecznie użytecznych.

20. Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności inspektora ds. ewidencji ludności

21. Inne, zlecone przez kierownika referatu spraw obywatelskich, w tym pełnienie dyżurów związanych z organizacją cyklicznych imprez organizowanych przez Urząd lub inne związane z nieprzewidzianymi sytuacjami.

B. Zadania okresowe:

1. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, w tym związanych z prawidłową realizacją zakresu, nieprzewidzianych w pkt A.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o warunkach pracy:

Budynek z podjazdem. Praca na I piętrze budynku Urzędu. Brak windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz bezpośrednim kontaktem z klientami Urzędu.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 3. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego,

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zawierające klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko oraz przyszłych rekrutacji przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych, którym jest Burmistrz Przemkowa, przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnej formie i w dowolnym momencie”.

h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.:

 

Urząd Miejski w Przemkowie

Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: podinspektora w Referacie Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 20 września 2018r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów w ramach procedury naboru przewiduje się przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, którego wynik przesądzi o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych dziesięć osób z najwyższym wynikiem osiągniętym na testach kwalifikacyjnych.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przemkowie jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informację o wyniku naboru zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /http://umprzemkow.bip.gov.pl// oraz na tablicy informacyjnej.

Burmistrz może w każdym momencie unieważnić nabór.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) .) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Przemkowie:


 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319 210, e-mail: p.info@przemkow.pl)

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przemkow.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy- podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

· przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych:

· Dostawcy programów i usług informatycznych.

b) podmioty uprawnione przepisami prawa.

c) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Przemkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.

6) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

BURMISTRZ

 

Jerzy Szczupak

2018-10-05 11:51:33  t-olszewski t-olszewski

Pole user_id zmieniło wartość z '1073504' na '799988'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
user_id1073504799988

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się