2014-12-31

Zadania Urzędu

Urząd Miejski w Przemkowie realizuje zadania: 

  1. Własne, wynikające z ustaw, statutu Gminy Przemków i Uchwał Rady Miejskiej.
  2. Zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw.
  3. Przejęte w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej.
  4. Powierzone na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

W szczególności do zadań Urzędu należy: 

1) przygotowywanie materiałów, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej; 

2) wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy; 

3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwienia skarg i wniosków; 

4) przygotowanie dokumentów w celu uchwalenia budżetu oraz jego wykonania; 

5) realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

6) prowadzenie dostępnego do powszechnego wglądu zbioru przepisów gminnych; 

7) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, wysyłania korespondencji, a także przechowywania i archiwizowania dokumentacji prowadzonych spraw; 

8) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy.